The use of special investigative measures in the Republic of North Macedonia – legal provisions and human rights aspects

Leta Bardjieva Miovska

Abstrakt

The special investigative measures are ante delictum measures, introduced in the Republic of North Macedonia as part of the Law on Amendments to the Law on Criminal procedure in 2004. The starting hypothesis of this paper refers to the inviolability of the respect of human rights during the implementation of the special investigative measures, which counterpoise a fundament in the aspect of reformed functioning of the security sector, according to the principles of good governance. The additional variable in relation to the hypothesis is that the arbitrariness and/or abuse of the application of the special investigative measures can undermine the protection of the core values which they are intended to protect. The methodology applied for creating this paper is both qualitative and quantitative, depicting analysis of the national legislative framework and international standards, interpretation of guidelines and manuals for the special investigative measures enforcement by the relevant institutions, comparison, as well as measuring trends in the appliance of the measures.

Keywords: investigations, measures, procedures, security sector reform, human rights


Stosowanie specjalnych środków dochodzeniowych w Republice Macedonii Północnej – przepisy prawne i aspekty praw człowieka

Szczególnymi czynnościami śledczymi są środki ante delictum, wprowadzone w Republice Macedonii Północnej w ramach ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu karnym w 2004 r. Hipoteza wyjściowa niniejszego opracowania dotyczy nienaruszalności poszanowania praw człowieka w trakcie realizacji szczególnych czynności śledczych, stanowiących fundament zreformowanego funkcjonowania sektora bezpieczeństwa zgodnie z zasadami dobrego rządzenia. Dodatkową zmienną w odniesieniu do hipotezy jest to, że arbitralność i/lub nadużycie zastosowania specjalnych środków dochodzeniowych może podważyć ochronę podstawowych wartości. Metodologia zastosowana przy tworzeniu niniejszego opracowania ma charakter zarówno jakościowy, jak i ilościowy, zawiera ono bowiem analizę krajowych ram prawnych i norm międzynarodowych, interpretację wytycznych i podręczników do wykonywania specjalnych czynności dochodzeniowych przez odpowiednie instytucje, porównanie, a także pomiar trendów w stosowaniu omawianych środków.

Słowa kluczowe: dochodzenia, środki, procedury, reforma sektora bezpieczeństwa, prawa człowieka
References

Andonova, S., et al. Benchbook on the implementation of measures for interception of communications. DCAF – Geneva Center for Security Sector Governance Chemin Eugène-Rigot 2E, CH-1202 Geneva, Switzerland, 2019, p. 43–64.

Annual plan for 2021. Directorate for Security of Classified Information.

Bakreski, O., Deanoska, Trendafilovska, A. Book of Commentaries on the Law on Classified Information. Directorate for Security of Classified Information 2021.

Bakreski, O., Miloševska T. Information security and critical infrastructure. Directorate for security of classified information, 2021.

Constitution of the Republic of Macedonia with the Amendments I–XXXII. Cuesta, L., J. (2009) Resolutions of the Congresses of International Association of Penal Law (1926–2004). Toulouse.

Decision U.no.83 / 2018. Constitutional Court of the Republic of North Macedonia Decree for Announcement of the Criminal Law. July29,1996Skopje,Number37 YearLII.asamended.

European Commission for Democracy through Law. (Venice Commission) Compilation of Venice Commission Opinions and Reports concerning Courts and Judges. Council of Europe. Strasbourg 11 December 2019.

European Convention for the Protection of Human Rights. Protocol No. 15 (SETS no. 213), 1 August 2021 and Protocol No. 14 (SETS no. 194) 1 June 2010.

European Union Agency for Criminal Justice Cooperation. Special Investigative Measures.

Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights. Right to respect for private and family life, home and correspondence. Updated on August 31 2021. European Court of Human Rights.

Intelligence and Security Sector Reform Program in the Republic of North Macedonia (2021–2026) Newsletter No. 2 October – December 2021. DCAF Geneva Centre for Security Sector Governance.

Law on Classified Information. Official Gazette of RNM, no. 275 from 27.12.2019.

Law on Coordination of the Security-Intelligence Community in the Republic of North Macedonia Official Gazette of R.M. No.: 108/2019 dated 28.05.2019.

Law on Criminal Procedure Official Gazette of RM, no. 150 dated 18.11.2010.

Law on Interception of Communications. Official Gazette of RM, no. 71 from 19.4.2018.

Law on NationalSecurity Agency.Official GazetteNo.08–3047 /1.

Law on Operational and Technical Agency. Official Gazette of RM, no. 71 from 19.4.2018.

National Program for the Adoption of the Acquis 2021–2025. Secretariat for European Affairs. Government of the Republic of North Macedonia.

Ruskovska, V. et al. Special Investigative Measures: Domestic and International Practice. OSCE Mission to Skopje, 2010.

Sijerčić-Čolić, H. (ed.),et al. (2020) Bench book of Special Investigative Measures. Geneva Center for Security Sector Governance. 21 December 2020.