Wykorzystanie budżetu obywatelskiego w procesie rewitalizacji – przykład Ostrowa Wielkopolskiego

Dominika Zięba

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę korelacji pomiędzy budżetem obywatelskim a procesem rewitalizacji na przykładzie rozwiązań przyjętych w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie od 2019 r. budżet obywatelski wykorzystywany jest jako jedno z narzędzi rewitalizacji. Ostrów Wielkopolski był pierwszym polskim miastem, w którym zastosowano tego typu rozwiązania. W ramach realizowanego corocznie budżetu obywatelskiego wyodrębniona została tam kategoria zadań rewitalizacyjnych, w której dofinansowaniem objęte mogły być zgłoszone i wybrane przez mieszkańców projekty społeczne realizowane na obszarzerewitalizacji. W artykule zaprezentowano założenia oraz wyniki wdrażania rewitalizacyjnego budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie których autorka dokonała analizy możliwości wykorzystania instytucji budżetu obywatelskiego w prowadzonym przez gminy kompleksowym procesie rewitalizacji.


Civic participatory budget in the revitalization process – the example of Ostrów Wielkopolski

The article focuses on the issue of the correlation between the civic budget and the revitalization process on the example of solutions adopted in Ostrów Wielkopolski, where the civic budget has been used as one of the revitalization tools. Ostrów Wielkopolski was the first Polish city to use such solutions. From 2019, the category of revitalization tasks is separated as part of the annual civic budget of Ostrów Wielkopolski, in which co-financing can be provided for selected by residents social projects implemented in the revitalization area. The article presents the assumptions and results of the implementation of the civic budget as a revitalization tool in Ostrów Wielkopolski, on the basis of which the author analyzed the possibility of using the civic budget institution in the comprehensive revitalization process conducted by local governments.

Keywords: civic budget, revitalization, participation, urban regeneration, local government policy

Słowa kluczowe: budżet obywatelski, rewitalizacja, partycypacja, rewitalizacja obszarów miejskich, polityka samorządowa
References

Dubicki P., Budżet obywatelski jako element partycypacji społecznej, „Studia z Polityki Publicznej” 2021, t. 8, nr 1 (29).

Funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych (obywatelskich), Najwyższa Izba Kontroli 2019.

Kłębowski W., Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Warszawa 2013. Leszkowicz-Baczyński J., Partycypacja obywatelska – zagrożenia i szanse realizacji.

Analiza wybranych działań prospołecznych i rewitalizacyjnych w mieście średniej wielkości [w:] Wyzwania rozwoju miast – łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelskich, B. Ślusarz (red.), Zielona Góra 2017.

Leszkowicz-Baczyński J., Michalski Z., Rewitalizacja a partycypacja. Przełamywanie barier mentalnych, „Rocznik Lubuski”2019, t. 45, cz. 2.

Markowski R., Demokracja i demokratyczne innowacje. Z teorią w praktykę, Warszawa 2014.

Parysek J.J., Rewitalizacja jako problem i zadanie własne polskich samorządów lokalnych, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2016, nr 33.

Przywojska J., Współzarządzanie i partycypacja społeczna w rewitalizacji, „Rocznik Lubuski” 2019, t. 45, cz. 2.

Roberts P., Sykes H., Urban Regeneration, London 2000.

Rozstrzygnięto pierwszy w Polsce Rewitalizacyjny Budżet Obywatelski, https://www.portalsamorzadowy.pl/ (dostęp: 24.07.2022).

Rytel-Warzocha A., Partycypacja społeczna w sprawach budżetowych. Model Porto Alegre jako pierwowzór rozwiązań europejskich, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 1.

Skalski K., Programy rewitalizacji w Polsce. Bilans, perspektywy, zarządzanie [w:] Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, P. Lorens (red.), Warszawa 2007.

Stokłuska E., Opis przykładu partycypacji – budżet obywatelski w Sopocie, https://partycypacjaobywatelska.pl/ (dostęp: 17.07.2022).

Uzasadnienie projektu ustawy o rewitalizacji, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271760 (dostęp: 23.07.2022).

Wampler B., A Guide to Participatory Budgeting[w:]Participatory Budgeting, A. Shah (ed.), Washington 2008.

Wojnarowska A., Prawne uwarunkowania rewitalizacji w Polsce[w:]Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, S. Kozłowski, A. Wojnarowska (red.), Łódź 2011.

Źródła internetowe

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim,, https://umostrow.pl  (dostęp: 24.07.2022).

Akty prawne

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2022 r. poz. 1526.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 2022 r. poz. 209.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz.U. poz. 130.

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2022 r. poz. 1005.

Uchwała nr XXXIV/399/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016–2023.

Uchwała nr XXXVIII/426/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/399/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016–2023.