Aksjologia prawa administracyjnego. Czas jako wartość w funkcjonowaniu urzędu gminy

Aleksandra Faron

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki czasu w funkcjonowaniu urzędu gminy, jego wpływu na działanie urzędu zarówno w kontekście pracowników, jak i wójta oraz audytu wewnętrznego. Analizowano także, w jaki sposób przekłada się to na satysfakcję mieszkańców gmin załatwiających swoje sprawy w urzędach. Wymienione płaszczyzny funkcjonowania urzędu wiążą się bezpośrednio z pracą wójta, w swojej strukturze są natomiast usytuowane najbliżej obywateli. Organ, jakim jest wójt, a także jego pracownicy mają więc ogromny wpływ na realizację zasady subsydiarności, zgodnie z którą decyzje dotyczące obywateli powinny być podejmowane na szczeblach jak najniższych i jak najbliższych tym obywatelom. Audyt wewnętrzny usprawnia funkcjonowanie dwóch wskazanych powyżej płaszczyzn, ponadto jest przejawem realizacji zasady dobrej administracji publicznej. Wybór wszystkich trzech płaszczyzn jako przedmiotu analizy ma więc pokazać praktyczny wymiar wartości, jaką jest czas, a tym samym wskazać jego istotność w funkcjonowaniu urzędu gminy. Badanie zagadnienia zostało przeprowadzone w oparciu o literaturę naukową dotyczącą pojęcia czasu i czasu w prawie administracyjnym, a także analizę dokumentów z praktyki administracyjnej, tj. zarządzeń wójtów i regulaminów organizacyjnych urzędów gmin, oraz wyniki badań statystycznych. W celu lepszego zrozumienia zagadnienia zostały omówione definicje czasu, czasu w prawie administracyjnym, urzędu i urzędu gminy. Rezultatem przeprowadzonych analiz są konkluzje dotyczące rozwiązań prawnych zaproponowanych przez prawodawców w regulaminach pracy czy regulaminach organizacyjnych urzędów gmin, a także wnioski dotyczące modyfikacji czasu pracy pracowników na potrzeby urzędów.


Axiology of administrative law. The correlation between time and functionality of a municipal office

The article incorporates the subjects of time in municipal office. The aim of the article is examining the time’s influence on the work of municipal offices, in particular mayor, officials, the connotation between time and internal audit and also examine the influence of municipal office’s work at clients’ satisfaction. The above levels of functioning of the office are directly related to its work, while in their structure they are located closest to the citizens. A body such as the mayor, as well as his employees, therefore have a great impact on the implementation of the principle of subsidiarity. According to the principle of subsidiarity, all decisions affecting citizens should be made at the lowest possible levels and as quickly as possible to those citizens. Internal audit improves the functioning of the two planes indicated above, moreover, it is a manifestation of the implementation of the principle of good public administration. Thus, the choice of all three planes as the subject of the following analysis is intended to show the practical dimension of the value of time, and thus indicate its relevance in the functioning of the municipal office. The examination of cases was carried out on the basis of specialistic literature concerning the meanings of time in administrative law and also of mayor’s orders, the organization regulations in municipal office and statistical survey. In the aim of better understanding of the issue, the author discussed the definition of time, time in administrative law, the office and the municipal office. The results of the examinations are the conclusion of a legal solution – introducing the concept of time and term to the legal acts in the municipal office and also the conclusions of time work’s modifications.

Keywords: axiology, time, time in administrative law, municipal office, mayor

 

 

Słowa kluczowe: aksjologia, czas, czas w prawie administracyjnym, urząd gminy, wójt
References

Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Warszawa 2021.

Aksjologia prawa administracyjnego, t. I–II, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2017. Badora B., Obywatel w urzędzie. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2012.

Boć J., Trzy sfery znaczenia upływu czasu dla prawa administracyjnego [w:] Czas w prawie administracyjnym, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2011.

R. Cybulska, Aksjologia w procesie interpretacji zarządzeń wójta, burmistrza, prezydenta [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, t. I, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2017

Cybulska A., Pankowski K., O nieufności i zaufaniu. Komunikat z badań, CBOS, marzec 2018.

Dobosz P., Czas w ustrojowym prawie administracyjnym [w:] Czas w prawie administracyjnym, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2011.

Gajdzik B., Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 7–8.

Jeżewski J., Rygor czasu, rygor procedur [w:] Czas w prawie administracyjnym, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2011.

Knosala E., Zarys nauki administracji, Kraków 2005.

Konferencja Efektywność działania samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne, cz. II, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=uZBX4iLhqrw (dostęp: 28.09.2022).

Kusiak-Winter R., Czas w prawie administracyjnym ustrojowym (uwagi na temat petryfikacji ustroju samorządu terytorialnego na przykładzie Niemiec) [w:] Czas w prawie administracyjnym, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2011.

Lisowski A., Terminy w Kodeksie postępowania administracyjnego, „Doradca w Po- mocy Społecznej” 2020, nr 74.

Matyjek S., Wójt jako lokalny lider. Wady i zalety reformy gminnej – rozważania prawno-polityczne, Łódź 2015.

Miemiec M., Czas a ustrojowe prawo administracyjne [w:] Czas w prawie administracyjnym, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2011.

Pietrzak H., Prawo do dobrej administracji publicznej [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego: uwarunkowanie społeczne i prawne, A. Gołębiewska, B. Zientarski (red.), Warszawa 2016.

Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, M. Stahl (red.), Warszawa 2019.

Skotnicki K., W sprawie dopuszczalności zakazu reelekcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) po piastowaniu urzędu przez dwie kadencje, Łódź 2018.

Sypniewski Z., Sytuacja prawna urzędników państwowych w świetle ustawy z 16.09.1982 r., „Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny” 1983, z. 3.

Ziółkowska A., Czas jako wartość w postępowaniu sądowoadministracyjnym [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, t. II, J. Zimmermann (red.), Warszawa 2017.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.

Akty prawne

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. z 2022 r. poz. 530.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w_procesie, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz.U. poz. 130 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, Dz.U. z 2018 r. poz. 506.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Augustów z dnia 12 września 2003 r., Biuletyn Informacji Publicznej, Gmina Augustów.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łącko z dnia 2 lutego 2015 r., Biuletyn Informacji Publicznej, Gmina Łącko.

Regulamin Organizacyjny Gminy Podegrodzie z dnia 28 czerwca 2019 r., Biuletyn Informacji Publicznej, Gmina Podegrodzie.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Korzenna z dnia 29 lipca 2019 r., Biuletyn Informacji Publicznej, Gmina Korzenna.

Zarządzenie nr 16.2014.UM Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 16 września 2014 r., Biuletyn Informacji Publicznej, Krynica-Zdrój.

Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chełmiec, Biuletyn Informacji Publicznej, Gmina Chełmiec.

Orzecznictwo

Wyrok TK z dnia 9 listopada 2005 r., Kp 2/05, „Monitor Polski” Nr 69, poz. 962. Postanowienie SN z dnia 29 listopada 2004 r., III SPP 48/04, OSNP 2005, nr 5, poz. 75. Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 26 listopada 2013 r., I OPS 12/13, LEX nr 1391606. Uchwała NSA z dnia 15 czerwca 2011 r., I OPS 1/11, CBOSA.

Wyrok WSA w Opolu z dnia 10 października 2019 r., II SA/Op 238/19, CBOSA. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 listopada 2020 r., III SAB/Gl 181/20, CBOSA.

Postanowienie WSA w Rzeszowie z dnia 7 września 2021 r., II SA/Rz 1027/21, CBOSA.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.