Rocznik Administracji Publicznej,2023 (9)

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Skowrońska
Sekretarz redakcji: Piotr Uhma
Rok wydania: 2023

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Słowa kluczowe: obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, orzecznictwo, wojewódzkie sądy administracyjne, samorząd gminny, partycypacja w samorządzie terytorialnym, samorząd terytorialny w Polsce, partycypacja obywatelska, referendum lokalne, konsultacje społeczne, budżet obywatelski, samorząd terytorialny, młodzieżowe rady, społeczeństwo obywatelskie, m.st. Warszawa, budżet partycypacyjny, Gorlice, samorządowe formy demokracji bezpośredniej, uchwała, prawne ograniczenia instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, faktyczne ograniczenia instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, polityka samorządowa, zmiany granic, gmina, home office, praca zdalna, praca na odległość, nowelizacja, wady i zalety, spółka cywilna, firma, nazwa fantazyjna, oznaczenie, ochrona prawa do firmy, artykuł, prawo rzymskie, prawo cywilne, prawo administracyjne, znalezienie skarbu, inventio thesauri, doradztwo administracyjne, doradca administracyjny, pełnomocnictwo, pełnomocnik, ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, pandemia COVID-19, obowiązek szczepień, przepisy specjalne na czas pandemii, bezpieczeństwo chemiczne, Unia Europejska, rozporządzenie REACH, Dobra Praktyka Laboratoryjna, substancje chemiczne, Europejska Agencja Chemikaliów, kultura strategiczna, prezydentura USA, odstraszanie, zimna wojna, Rzecznik Praw Obywatelskich, zasady ogólne, postępowanie kontrolne, spory publicznoprawne, postępowanie administracyjne, klasyfikacja, podmiotowość publicznoprawna, usługi świadczone w ogólnym interesie publicznych, transport publiczny, Karta Praw Podstawowych, bezpieczeństwo jednostki, prawa człowieka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, legitymacja UE, deficyt demokracji, konferencja w sprawie przyszłości Europy, pomoc państwa, prawo lotnicze, ochrona środowiska, akty soft law, prawo konkurencji Unii Europejskiej, zdrowe środowisko, praktyka egzekwowania prawa, regulacje normatywne

Ustrojowe prawo administracyjne

Sortuj według

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza na poziomie gminy w świetle orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 9-25
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.001.18297

Partycypacja obywatelska w procesach decyzyjnych samorządu gminnego

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 27-39
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.002.18298

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy oraz młodzieżowe rady dzielnic m.st. Warszawy – przykład dwustopniowego systemu partycypacji w społeczeństwie obywatelskim młodzieży

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 41-56
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.003.18299

Budżet obywatelski Gorlic jako realizacja idei budżetu partycypacyjnego w polskim systemie prawnym

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 57-73
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.004.18300

Uwarunkowania instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 75-91
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.005.18301

Zmiany granic gmin a mieszkańcy. Konsultacje społeczne w procesie poszerzania granic Skierniewic w latach 2009–2015

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 93-106
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.006.18302

Materialne prawo administracyjne

Home office z perspektywy postpandemicznej – szanse i zagrożenia. Analiza pracy zdalnej w ujęciu prawnym i społecznym

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 107-134
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.007.18303

Ochrona oznaczenia przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 135-152
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.008.18304

Znalezienie skarbu. Prawo rzymskie a współczesne regulacje w prawie polskim

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 153-163
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.009.18305

Proceduralne prawo administracyjne

Doradztwo administracyjne

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 165-175
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.010.18306

Zmiany w wybranych przepisach ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 wprowadzone w związku z pandemią COVID-19

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 177-188
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.011.18307

Prawo i administracja w wymiarze europejskim i międzynarodowym

Bezpieczeństwo chemiczne i gwarancje jego zapewnienia w Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 189-204
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.012.18308

Kultura strategiczna USA podczas zimnej wojny i po jej zakończeniu

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 205-225
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.013.18309

Karta Praw Podstawowych i inne systemy ochrony praw człowieka

Zasady ogólne postępowania kontrolnego prowadzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 227-246
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.014.18310

Disputes related to the protection of the right to a healthy environment: the experience of Ukraine and EU

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 247-262
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.015.18311

Dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie publicznym w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przepisach Unii Europejskiej i prawa krajowego na przykładzie prawa polskiego

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 263-294
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.016.18312

The nexus between human security and human rights

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 295-308
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.017.18313

The democratic legitimacy of the European Union and its laws: theoretical challenges and practical examples

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 309-329
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.018.18314

Ochrona środowiska jako cel uzasadniający pomoc inwestycyjną na rzecz portów lotniczych

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 331-374
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.019.18315

Ensuring the human rights to a healthy environment: normative regulation and practice of the ECtHR

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 375-394
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.020.18316

SPRAWOZDANIA

Informacja o projekcie „SEgoesGreen – Integrating Nature‑Based Solutions into higher education towards exploiting the transformative potential of Social Economy for a green and inclusive future” (2022-1-PL01-KA220-HED-000087149), realizowanym w ramach programu Erasmus+: Cooperation partnerships in higher education

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 395–400
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.021.18317

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Partycypacja w samorządzie terytorialnym”

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 401-406
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.022.18318