Znalezienie skarbu. Prawo rzymskie a współczesne regulacje w prawie polskim

Tomasz Szeląg

Abstrakt

Artykuł ma na celu przybliżenie rzymskiej konstrukcji prawnej inventio thesauri (znalezienia skarbu) jako jednego z przypadków nabycia własności, oraz sposobu i zakresu recypowania tej instytucji we współczesnym prawie cywilnym.


Treasure trove finding. Roman law and contemporary regulations in Polish law

This article aims to introduce the Roman legal structure of inventio thesauri (finding a treasure trove) as a case of acquisition of property, and the manner and scope of its reception in modern civil law.

Słowa kluczowe: artykuł, prawo rzymskie, prawo cywilne, prawo administracyjne, znalezienie skarbu, inventio thesauri
References

Bossowski F., Znalezienie skarbu wedle prawa rzymskiego, Kraków 1925.

Clark E.C., Notes on the Roman and Early English Law of Treasure Trove, „Archaeological Journal” 1886, vol. 43 (1), s. 350–357.

Corpus Iuris Civilis (editio stereotypa), I: Institutiones, Digesta, eds. P. Krueger, Th. Mommsen, R. Schoell, W. Kroll, Berlin 1954.

Digesta Iustiniani. Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład, red. T. Palmirski, t. VI.2, Kraków 2016.

Guest A.G., The Law of Treasure, Oxford 2018.

Historycy Cesarstwa Rzymskiego, Żywoty cesarzy od Hadriana do Numeriana, przeł. H. Szelest, Warszawa 1966.

Institutiones Iustiniani. Instytucje Justyniańskie. Tekst i przekład, red. T. Palmirski, Kraków 2018.

Instytucje Justyniana, przeł. C. Kunderewicz, Warszawa 1986.

Kaczan D., Cywilnoprawna sytuacja znalazcy oraz przechowującego, „Studia Iuridica Toruniensia” 2016, vol. 1, s. 77–94, LEX.

Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126–352), red. M. Fras, M. Habdas, LEX.

Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Balwicka‑Szczyrba, A. Sylwestrzak, LEX.

Litewski W., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1995.

Osuchowski W., Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1966.

Siklósi I., Treasure Trove in Roman Law, in Legal History, and in Modern Legal Systems. A Brief Summary, „Journal on European History of Law” 2015, vol. 6 (2), s. 97–102.

Siklósi I., Treasure Trove in Roman Law and in its Subsequent Fate, „Annales Universitatis Scientarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae – Sectio Iuridica” 2019, s. 135–146.

Tacyt, Dzieła, przeł. S. Hamer, Warszawa 1957.

Theodosiani libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis et leges Novellae ad Theodosianum pertinentes (…), ed. Th. Mommsen, P.M. Meyer, Berlin 1962.

Akty prawne

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 501 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych (Dz.U. poz. 979 ze zm.).