Ochrona oznaczenia przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej

Aleksandra Bukowiecka,

Aleksandra Faron

Abstrakt

Celem artykułu jest podjęcie rozważań na temat wpływu oznaczeń przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej na możliwość dochodzenia ochrony nazwy tej spółki na gruncie Kodeksu cywilnego. Kwestia ta nie została dotąd rozwiązana na gruncie legislacyjnym i orzeczniczym, dlatego eksplikacja obranego problemu wydaje się zasadna. W celu analizy tezy badawczej autorki posłużyły się metodą dogmatyczną. W początkowej części artykułu scharakteryzowano pojęcia nazwy i firmy w kontekście ich rozbieżności i ewentualnej korelacji, następnie zaś przedstawiono sposób dochodzenia ochrony nazwy spółki cywilnej przed nowelizacją Kodeksu cywilnego z 2003 r. Kolejny fragment zawiera omówienie poglądów doktryny i orzecznictwa na temat konstrukcji oznaczeń przedsiębiorców w świetle aktualnego stanu prawnego, w części końcowej dokonano zaś por


Protection of the designation of entrepreneurs operating in the form of a civil partnership

This article considers the impact of the designation of entrepreneurs doing business in the form of a civil partnership on the possibility of claiming protection of the name of the partnership under the Civil Code. This problem seems worth exploring as the issue of the protection offered by the designation of a civil partnership is so far unresolved on legislative and jurisprudential grounds. The authors use the dogmatic method, analysing judgments, articles, monographs and commentaries related to this issue. The first section is devoted to characterizing the concepts of name and company in the context of their divergence and possible correlation. The second describes how the protection of the name of a civil partnership was asserted before the 2003 amendment to the Civil Code. The third contains the views of doctrine and case law in relation to the construction of business designations, in light of the current state of the law. The final section compares the Polish legal system with the German system in terms of civil partnership identification.

Słowa kluczowe: spółka cywilna, firma, nazwa fantazyjna, oznaczenie, ochrona prawa do firmy
References

Literatura

Hasińska I., Charakter prawny spółki cywilnej na tle historycznym i prawnoporównawczym, praca doktorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2013, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/10876 (dostęp: 8.04.2023).

J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Hrsg. H. Roth, Berlin 2004.

Kidyba A., Kopaczyńska‑Pieczniak K., w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, Zobowiązania – część szczególna, red. A. Kidyba, Warszawa 2014.

Kodeks cywilny: część ogólna, red. M. Pyziak‑Szafnicka, Warszawa 2014.

Krauss J., Modrzejewska M., Glosa do wyroku SN z dnia 14 grudnia 1990 r., I CR 529/ 90, LEX.151 Aleksandra Bukowiecka, Aleksandra Faron RAP 2023 (9)

Osowy P., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2002.

Patryk A., Firma spółki cywilnej, LEX 2019.

Podleś M., Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego, Warszawa 2008.

Sitko J.J., Firma i jej ochrona, Warszawa 2009.

Skubisz R., Glosa do wyroku SN z dnia 14 grudnia 1990 r., I CR 529/90, LEX.

Sołtysiński S., Szajkowski A., Szwaja J., Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, Warszawa 1997.

System Prawa Handlowego, t. 1, Prawo handlowe – część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009.

Zaporowski P., Oznaczenia przedsiębiorców prowadzących działalność w spółce cywilnej. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 14 marca 2006 r., I ACa 2057/05, LEX.

Żyznowski T., Prawo do firmy i jego ochrona w świetle orzecznictwa sądowego, Zielona Góra 1993.

Akty prawne

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233).

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 229, poz. 2276).

Gesetzentwurf der Bundesregierung, 11.11.1993, Drucksache BT‑Dr 12/6152 (projekt ustawy).

Orzeczenia

Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93, LEX nr 3943.

Wyrok SN z dnia 14 grudnia 1990 r., I CR 529/90, LEX nr 3752.

Wyrok SN z dnia 5 marca 2010 r., IV CSK 371/09, LEX nr 811872.

Wyrok SN z dnia 2 marca 2022 r., II CSKP 253/22, LEX nr 3347179.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 14 marca 2006 r., I ACa 2057/05, LEX nr 196072.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 19 maja 2009 r., VI ACa 1516/08, LEX nr 577591.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 11 czerwca 2012 r., V ACa 255/12, LEX nr 1258321.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2009 r., III SA/Wr 53/09, LEX nr 556643.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 grudnia 2010 r., VI SA/Wa 1775/10, LEX nr 821234.

Wyrok SO w Białymstoku z dnia 15 stycznia 2009 r., VII GC 116/08, LEX nr 522334.