Recenzenci

Recenzenci/Reviewers 2021

Kazimierz Bandarzewski (Uniwersytet Jagielloński)

Joanna Bar (Uniwersytet Pedago­giczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Małgorzata Bereźnicka (Uniwer­sytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Krzysztof Biernacki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Izolda Bokszczanin-Gołaś (Uniwersytet Warszawski)

Maciej Borski (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)

Marzena Buch­nat (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Gabrijela Budimir Šoško (Znanstvena riječ, „Oeconomicus”, Zagreb, Croatia)

Anna Chmielarz-Grochal (Uni­wersytet Łódzki)

Iwona Chmura-Rutkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Can Umut Çiner (Uniwersytet w Ankarze, Turcja)

Katarzyna Dunaj (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Veronika Džatková (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja)

Ewa Fogelzang­-Adler (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Taras Gurzhiy (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii, Ukraina)

Katarzyna Ja­gielska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Aga­ta Jurkowska-Gomółka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszo­wie)

Anna Juryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Anna Kalisz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Ewa Kamarad (Uniwersy­tet Jagielloński)

Mateusz Kamionka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Inga Kawka (Uniwersytet Jagielloński)

Marcin Kępa (Uni­wersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Robert Kłaczyń­ski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)

Dagmara Kornobis-Roma­nowska (Uniwersytet Wrocławski)

Kaja Kowalczewska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Małgorzata Kmak (Uniwersytet Pedago­giczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Urszula Kosielińska-Grabowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Grzegorz Krawiec (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Bernard Łukańko (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

Jolanta Mać­kowicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Elż­bieta Maj (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Andrzej Matan (Uniwersytet Śląski)

Larysa Novak-Kalyayeva (Narodowa Akademia Zarządzania Publicznego przy Prezydencie Ukrainy, Ukraina)

Agnieszka Ogrodnik­-Kalita (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Ja­nina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Mariusz Paradowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozna­niu)

Marta Pietras-Eichberger (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie)

Joanna Podgórska-Rykała (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodo­wej w Krakowie)

Wojciech Prażuch (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Piotr Przybysz (Uniwersytet Warszawski)

Bogusław Pytlik (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie)

Jenny Raflik (Uniwersytet w Nantes, Fran­cja)

Mladen Rajko (Uniwersytet w Zadarze, Chorwacja)

Janusz Ropski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Piotr Ruczkowski (Uni­wersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Krzysztof Sala (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Łukasz Sanakiewicz (Uniwersytet Pe­dagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Viktoria Serzhanova (Uni­wersytet Rzeszowski)

Iwona Sierpowska (Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny we Wrocławiu)

Waldemar Sługocki (Uniwersytet Zielonogórski)

Aleksandra Sołtysiń­ska (Uniwersytet Jagielloński)

Tomasz Srogosz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Łukasz Stach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Eduka­cji Narodowej w Krakowie)

Jolanta Stanienda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krako­wie)

Lucyna Staniszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Anna Natalia Szulz (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

Mieczysław Ślósarz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Ireneusz Świta­ła (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Agata Tasak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Bo­gusław Ulijasz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako­wie)

Piotr Waląg (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Joanna Wegner (Uniwersytet Łódzki)

Łukasz Zweiffel (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Renata Żaba-Nieroda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 

Recenzenci/Reviewers 2020

Kazimierz Bandarzewski (Uniwersytet Jagielloński),

Joanna Bar (Uniwersytet Peda­gogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Małgorzata Bereźnicka (Uni­wersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Krzysztof Bier­nacki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),

Izolda Bokszczanin-Gołaś (Uni­wersytet Warszawski),

Maciej Borski (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu),

Ma­rzena Buchnat (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Gabrijela Budimir Šoško (Znanstvena riječ, „Oeconomicus”, Zagreb, Croatia),

Iwona Chmura-Rutkow­ska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Can Umut Çiner (Uniwersytet w Ankarze, Turcja),

Katarzyna Dunaj (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edu­kacji Narodowej w Krakowie),

Veronika Džatková (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja),

Ewa Fogelzang-Adler (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Taras Gurzhiy (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii, Ukraina),

Katarzyna Jagielska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Ko­misji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Agata Jurkowska – Gomółka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie),

Anna Kalisz (Uniwersytet Peda­gogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Ewa Kamarad (Uniwersytet Jagielloński),

Inga Kawka (Uniwersytet Jagielloński),

Robert Kłaczyński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),

Kaja Kowalczewska (Uniwersytet Pedago­giczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Małgorzata Kmak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Grzegorz Krawiec (Uni­wersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Jolanta Maćko­wicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Elż­bieta Maj (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Andrzej Matan (Uniwersytet Śląski),

Larysa Novak – Kalyayeva (Narodowa Akademia Zarządzania Publicznego przy Prezydencie Ukrainy, Ukraina),

Agnieszka Ogrodnik - Kalita (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Ja­nina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Mariusz Paradowski (Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie),

Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Joanna Podgórska – Rykała (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodo­wej w Krakowie),

Wojciech Prażuch (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Piotr Przybysz (Uniwersytet Warszawski),

Bogusław Pytlik (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie),

Jenny Raflik (Uniwersytet w Nantes, Fran­cja),

Mladen Rajko (Uniwersytet w Zadarze, Chorwacja),

Janusz Ropski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Piotr Ruczkowski (Uni­wersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

Łukasz Sanakiewicz (Uniwersytet Peda­gogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Viktoria Serzhanova (Uni­wersytet Rzeszowski),

Iwona Sierpowska (Uniwersytet Humanistyczno - Społeczny we Wrocławiu),

Waldemar Sługocki (Uniwersytet Zielonogórski), Aleksandra Sołtysiń­ska (Uniwersytet Jagielloński),

Tomasz Srogosz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego),

Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Łukasz Stach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edu­kacji Narodowej w Krakowie),

Jolanta Stanienda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krako­wie),

Lucyna Staniszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Anna Natalia Szulz (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk),

Mieczysław Ślósarz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie),

Ireneusz Świta­ła (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Agata Tasak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Bo­gusław Ulijasz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako­wie),

Piotr Waląg (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie),

Joanna Wegner (Uniwersytet Łódzki),

Łukasz Zweiffel (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Renata Żaba-Nieroda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 

Recenzenci/Reviewers (2019)

Kazimierz Bandarzewski (Uniwersytet Jagielloński/Jagiellonian University in Cracow),

Gabrijela Budimir Šoško (Znanstvena riječ, „Oeconomicus”, Zagreb, Croatia),

Veronika Džatková (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach/Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia),

Ewa Fogelzang-Adler (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Taras Gurzhiy (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii/Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine),

Agata Jurkowska-Gomułka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie/University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland)

Robert Kłaczyński (Państwowa Wyższa Szkoła w Tarnowie/State Higher Vocational School in Tarnow, Poland),

Andrzej Matan (Uniwersytet Śląski/University of Silesia in Katowice, Poland),

Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland),

Wojciech Prażuch (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Bogusław Pytlik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie/SGH Warsaw School of Economics),

Jenny Raflik (Uniwersytet w Nantes/University of Nantes, France),

Mladen Rajko (Uniwersytet w Zadarze/University of Zadar, Croatia),

Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/Jan Kochanowski University in Kielce, Poland),

Viktoria Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski/University of Rzeszów, Poland),

Waldemar Sługocki (Uniwersytet Zielonogórski/University of Zielona Góra, Poland),

Aleksandra Sołtysińska (Uniwersytet Jagielloński/Jagiellonian University in Cracow),

Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Jolanta Stanienda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Cracow University of Economics),

Piotr Waląg (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie/University of Agriculture in Cracow),

Renata Żaba-Nieroda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Cracow University of Economics)

 

Recenzenci/Reviewers (2018)

Anatolii Berlach (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina/Tara Shevchenko National University in Kyiv),

Anna Doliwa-Klepacka (Uniwersytet w Białymstoku/University of Białystok),

Waldemar Jan Dziak (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk/Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences),

Monika Florczak-Wątor (Uniwersytet Jagielloński/Jagiellonian Universi-ty), Leszek Graniszewski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Robert Grzeszczak (Uniwersytet War-szawski/University of Warsaw), Stojan Kiselinovski (Instytut Historii Narodowej/Insti-tute of National History, Skopje, Macedonia),

Helena Kisilowska (Uniwersytet Tech-nologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu/Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom),

Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Justyna Łacny (Politechnika Warszawska/Warsaw University of Technology),

Józef Łaptos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Wojciech Maciejewski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Marek Rewizorski (Uniwersytet Gdański/University of Gdańsk),

Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/Jan Kochanowski University in Kielce),

André Saddy (Uniwersytet Federalny Fluminense – Rio de Janeiro, Brazylia/Fluminense Federal University – Rio de Janeiro, Brazil),

Viktoria Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski/University of Rzeszów),

Joanna Smarż (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu/Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom),

Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Jolanta Stanienda (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie/State Higher Vocational School in Tarnów),

Ersida Teliti (Uniwersytet w Tiranie, Albania/University of Tirana, Albania),

Piotr Waląg (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie/University of Agriculture in Krakow),

Izabela Wróbel (Wyższa Szkoła Ban-kowa we Wrocławiu/WSB Higher School of Banking in Wrocław)

 

Recenzenci/Reviewers  (2017)

Elsa Maria Nunes Barbosa (Instituto Politecnico de Beja, Portugalia),

Yalentin Constantinov (Uniwersytet Państwowy Tyraspol w Kiszyniowie, Mołdawia),

Patrycja Dąbrowska-Kłosińska (Uniwersytet Warszawski),

Anna Doliwa-Klepacka (Uniwersytet w Białymstoku),

Rachel Frid de Yries (Carmel Academic Centre, Haifa, Izrael),

Anna Gadek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),

Robert Grzeszczak (Uniwersytet Warszawski),

Agata Jurkowska-Gomułka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie),

Dominika Kasprowicz (Uniwersytet Jagielloński),

Helena Kisilowska (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu),

Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Eugeniusz Kulwicki (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie),

Paweł Laidler  (Uniwersytet Jagielloński),

Monika Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński),

Małgorzata Nowaczek-Zaręba (Urząd Regulacji Energetyki),

Christine Menges-Le Papę (Universite Toulouse l Capitole, Francja),

Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Bogusław Pytlik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),

Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

Sergiusz Rudnicki (Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina),

Andre Saddy (Uniwersytet Federalny Fluminense - Rio de Janeiro, Brazylia),

Jan Siekierski (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie),

Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Jolanta Stanienda (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),

Barbara Węglarz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Renata Żaba-Nieroda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 

Recenzenci/Reviewers  (2016)

Anna Barczak (Uniwersytet Szczeciński),

Stanisław Biernat (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Magdalena Bsoul (Politechnika Częstochowska),

Rakoczy Bukowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

Anna Citkowska-Kimla (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Jan Czaputowicz (Uniwersytet Warszawski),

Paweł Cichoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Zofia Dach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

Anna Dąbrowska (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu),

Stanisław Dolata (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach),

Anna Doliwa-Klepacka (Uniwersytet w Białymstoku),

Anna Gądek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),

Agata Jurkowska-Gomułka (Wyzsza Szkoła Informatyki i Zarzadzania z siedzibą w Rzeszowie),

Lukas Kaleda Saulius (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Luksemburg),

Łukasz Karaś (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie),

Dominika Kasprowicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Agnieszka Kastory (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Robert Kłaczyński  (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Krystyna Kowalik-Bańczyk (Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa),

Paweł Laidler (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Józef Łaptos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Grzegorz Mazur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Leszek Mitrus (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Piotr Mostowik  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Anna Pachowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),

Danuta Plecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

Bogusław Pytlik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),

Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika wToruniu),

Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

André Saddy (Uniwersytet Federalny Fluminense – Rio de Janeiro, Brazylia),

Aleksandra Sołtysińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Jolanta Stanienda (Panstwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie),

Oana Stefan  (King's College London, Wielka Brytania),

Jerzy Supernat  (Uniwersytet Wrocławski),

Aleksandra Sołtysinska-Łaszczyca (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Janusz Sztumski (Górnoslaska Wyzsza Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach),

Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

Ramses Wessel (University of Twente – Holandia),

Barbara Węglarz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Anna Wysocka-Bar (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Renata Żaba-Nieroda (Małopolska Wyzsza Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)

 

Recenzenci/Reviewers (2015)

Anna Citkowska-Kimla  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Małgorzata Czuryk (Akademia Obrony Narodowej, Warszawa)

Andrzej Jaeschke (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Saulius Lukas Kaleda (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Luksemburg)

Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Krystyna Kowalik-Bańczyk (Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa)

Małgorzata Kożuch (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Paweł Laidler  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Adam Łazowski (Uniwersytet Westminster - Londyn, Wielka Brytania)

Mislav Mataija  (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)

Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Sławomir Patyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Stanisław Piątek (Uniwersytet Warszawski)

Danuta Plecka  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

André Saddy (Uniwersytet Federalny Fluminense - Rio de Janeiro, Brazylia)

Piotr Tusiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)