Procedura recenzowania

Zasady recenzowania prac naukowych do Rocznika Administracji Publicznej:

1. Artykuły nadesłane do redakcji Rocznika poddawane są formalnej ocenie redakcyjnej oraz weryfikacji oryginalności. Autor informowany jest o wyniku oceny i weryfikacji i stosowanie do tego o wstępnej akceptacji i przekazaniu artykułu do recenzji bądź rezygnacji z tekstu.

2. Po usunięciu danych identyfikacyjnych Autora (Autorów) pracy,tekst wysyłany jest do recenzji.

3. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych Recenzentów.

4. Recenzja artykułu powinna kończy się jednoznacznym stwierdzeniem:

           a. o dopuszczenia artykułu do publikacji bez zmian,

           b. o dopuszczeniu artykułu do publikacji po dokonaniuniewielkich zmian,

           c. o dopuszczeniu artykułu do publikacji po dokonaniugruntownych poprawek,

           d. o odrzuceniu artykułu.

5. Artykuły recenzowane są w ramach w modelu, w którym Autor i Recenzenci nie znają swoich tożsamości ( tzw. system double-blind review process).

6. Warunkiem zakwalifikowania pracy do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje. W sytuacjach spornychpowoływany jest kolejny Recenzent.

7. Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji do Redakcji - drogą elektroniczną, pocztą lub bezpośrednio w Redakcji Rocznika.

8. Recenzje wykonywane są na określonym formularzu recenzji, dostępnym w formie elektronicznej na stronie internetowej Rocznika Administracji Publicznej.

9. Uwagi Recenzentów są przekazywane Autorowi recenzowanego artykułu. W wyznaczonym terminie ma on obowiązek uwzględnić zalecenia i w odpowiedni sposób poprawić tekst.

10. Jeśli Recenzenci nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń lub jeśli Autor zastosuje się do przekazanych mu zaleceń merytorycznych i formalnych, Redakcja zatwierdza ostatecznie tekst do druku, a następnie poddaje weryfikacji językowej i edytorskiej.

11. Nazwiska Recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; raz w roku Rocznik Administracji Publicznej podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

12. Kryteria oceny publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma – zob. Formularz recenzyjny.

Formularz recenzyjny