Dla Autorów

1. Autorzy proszeni są o podanie pełnego imienia i nazwiska oraz informacji dotyczących: stopnia/tytułu naukowego, miejsca pracy (uczelnia, katedra, wydział), adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail.

2. Objętość tekstów przeznaczonych do druku powinna wynosić około 1 arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami) wraz z tabelami i ilustracjami.

3. Praca powinna zawierać: tytuł, streszczenie (100-300 słów) w języku artykułu i angielskim, pięć słów kluczowych w języku artykułu i angielskim oraz uporządkowaną alfabetycznie bibliografię.

4. Tekst publikacji należy składać stylem zasadniczym w programie Microsoft Word na szerokość 13 cm i zapisywać w formatach: doc., docx (Word 2007) lub RTF.

5. Wielkość czcionki powinna wynosić 12 punktów, odstępy między wierszami – 1,5 wiersza, bez dzielenia wyrazów, bez automatycznych wyróżnień i wyliczeń.

6. Opracowanie powinno być podzielone na części i zawierać śródtytuły. Hierarchia tytułów powinna być zaznaczona stopniem pisma.

7. Wyróżnienia w tekście (kursywa, pogrubienie) należy nanosić ręcznie, tj. przy pomocy ikon lub skrótów klawiaturowych.

8. Nie stosować automatycznych list wyliczania i list punktorów.

9. Niedopuszczalne jest stosowanie wcięć akapitowych przy pomocy klawiszy spacji i tabulatora.

10. Nie należy używać innych stylów akapitowych i stylów znakowych.

11. W tekście można umieszczać tabele (wielkość czcionki 10 punktów).

12. Cytaty powinny być opatrzone informacją bibliograficzną w formie przypisu (autor, tytuł, miejsce i rok wydania, strona).

13. W przypisie znajdują się w kolejności: inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł pracy (kursywa), miejsce wydania, rok wydania, numer strony, na której umieszczony jest tekst przytaczany w przypisie. Na końcu przypisu należy wstawić kropkę.


Przykłady:

- książka:

E. Schmidt-Aßmann, Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku. Założenia i zadania tworzenia systemu prawnoadministracyjnego, Warszawa 2011, s. 23.

- artykuł w pracy zbiorowej:

Z. Leoński, Kryteria ocen administracji publicznej w naukach o administracji
w: Jakość administracji publicznej, J. Łukasiewicz (red.), Rzeszów 2004, s. 235-243.

- cytowanie tej samej pozycji kilka razy po sobie:

1 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, wyd. 5, Warszawa 2006, s. 40-41.

2 Ibidem, s. 50.

- cytowanie tej samej pozycji, przedzielonej innymi przypisami:

1 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, wyd. 5, Warszawa 2006, s. 23 - 25.

2 J. Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i Europie, Pułtusk 2003, s. 15.

3 Z. Leoński, Samorząd… s. 34-43.

- strona internetowa:

Dane ze strony internetowej: http://www.sejm.gov.pl (30.09.2014).

- akt prawny:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.

- cytowanie tego samego aktu kilka razy po sobie:

1 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, Dz.U. 2003, nr 57, poz. 507 ze zm., art. 30.

2 Ibidem, art. 37.

- cytowanie tego samego aktu, przedzielonego innymi przypisami:

1 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, Dz.U. 2003, nr 57, poz. 507 ze zm.

2  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014, poz. 827.

3 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum … art. 37.

- unijny akt prawny:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. Urz. UE 2011, L 304/64.

Bibliografia. Układ alfabetyczny; pozycje wg wzoru: nazwisko i inicjały imion autora, tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą, adres wydawniczy (miejsce i rok wydania).
W przypadku artykułu w czasopiśmie należy podać: nazwisko i inicjały imion autora,  tytuł wyróżniony kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie lub serii naukowej,  rok wydania, numer tomu lub zeszytu, poprzedzony skrótem.


Przykłady:

Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, wyd. 5, Warszawa 2006.

Lipowicz I., Ustrój administracji rządowej w: Prawo administracyjne. Część ustrojowa, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2002.

Skoczylas M., Modele uprawnień orzeczniczych sądów administracyjnych w Europie, „Państwo i Prawo” 2012, nr 10.

Grafika i fotografie

1. Fotografie powinny być wykonane nienagannie pod względem technicznym, czyste, wyraźne, kontrastowe. Na odwrocie należy je ponumerować ołówkiem. Skany oraz zdjęcia cyfrowe winny być w formacie TIFF lub JPG.

2. Obiekty graficzne (schematy, wykresy) należy umieszczać w osobnych plikach. W tekście prosimy zaznaczać ich miejsce.

3. Dane, na podstawie których są generowane wykresy, należy dostarczać w osobnych plikach w formie tabel. Wykresy prosimy umieszczać pojedynczo w osobnych plikach MS Word przy użyciu funkcji „Wstaw wykres”. Pliki MS Excel powinny być również dostarczane osobno i zawierać jedynie 1 arkusz z danymi i 1 wykres. Nie należy umieszczać arkuszy Excela w plikach Worda przy użyciu funkcji „wstaw obiekt” (!).

4. Grafika wektorowa – preferowane programy: CorelDraw i format CDR oraz Adobe lllustrator – i formaty Ai, EPS lub PDF  (z możliwością edycji). Grafika wektorowa powinna być zapisana w trybie CMYK bez użycia kolorów dodatkowych.

5. Grafika bitmapowa – przy proporcji 1:1 rozdzielczość  300 ppi, tryb koloru s-RGB lub Adobe RGB (1998). Preferowane formaty: RAW, TIFF, PSD i JPEG o wysokiej jakości (jak najmniejszym stopniu kompresji). Czarno-białe rysunki w postaci bitowej powinny mieć rozdzielczość 600 ppi. Mapy bitowe należy dostarczać jako osobne grafiki (nie osadzane w plikach tekstowych). Grafika internetowa o niskiej rozdzielczości (zazwyczaj 72 lub 96 ppi) nie nadaje się do reprodukcji w poligrafii.