Indeksacja w bazach danych

Czasopismo  jest indeksowane w następujących bazach danych:

     ERIH PLUS

     CEEOL

     CEJSH

     Index Copernicus ICV 2018: 82.11

     Google Scholar

     Arianta

     ZDB

     Worldcat