Rocznik Administracji Publicznej

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Skowrońska
Sekretarz redakcji: Piotr Uhma

Rocznik Administracji Publicznej jest recenzowanym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym tworzonym przez pracowników Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzięki współpracy Instytutu z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi (m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem w Rzeszowie, Uniwersytetem w Radomiu oraz Uniwersytetem w Koszycach, Uniwersytetem w Essex i Uniwersytetem w Kijowie) Rocznik ma charakter międzyśrodowiskowy. Czasopismo jest wydawane w formie drukowanej oraz udostępniane na stronie internetowej (wersja elektroniczna ma charakter referencyjny). Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim.

Rocznik Administracji Publicznej obejmuje następujące działy:

• administracyjne prawo materialne,
• administracyjne prawo procesowe,
• administracyjne prawo ustrojowe,
• prawo i administrację Unii Europejskiej,
• naukę o administracji,
• historię administracji,
• polityki publiczne,
• zarządzanie w administracji publicznej.

Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk o administracji i polityk publicznych, prawników zajmujących się prawem administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci: prawa, administracji, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa wewnętrznego.

ISSN 2449-7797
e-ISSN 2449-7800
Punkty MEiN: 2021: 20
Właściciel czasopisma:
Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6)

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Skowrońska
Sekretarz redakcji: Piotr Uhma
Opublikowano online: grudzień 2020

Administracyjne prawo materialne

Sortuj według

Zwrot nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w trybie przepisów szczególnych – zarys problemu

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 7-25
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.001.12895

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym w systemie pomocy społecznej i wsparcia społecznego

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 26-46
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.002.12896

Prawo małoletnich do wolności od hazardu, uzależnienia od Internetu i gier komputerowych

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 47-75
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.003.12897

Dyskryminacja dziecka w dostępie do edukacji ze względu na pochodzenie etniczne na przykładzie mniejszości romskiej w wybranych państwach

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 76-94
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.004.12898

Społeczno-prawna sytuacja dziecka w Polsce w XXI w. – formy dyskryminacji małoletnich i sposoby rozwiązywania konfliktów z ich udziałem

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 95-111
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.005.12899

Dyskryminacja w szkole i jej konsekwencje w sferze psychospołecznego funkcjonowania jednostki

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 112-127
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.006.12900

Administracyjne prawo ustrojowe

The Municipal Council in the Polish Local Government Structure: Selected Aspects

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 128-143
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 110.4467/24497800RAP.20.007.12901

Opieka wytchnieniowa jako nowe zadanie dla organów samorządu terytorialnego – przegląd dotychczasowej praktyki prawnej

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 144-161
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.008.12902

Funkcjonowanie i wyzwania władz lokalnych związane z budżetem partycypacyjnym w Polsce na przykładzie największych miast

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 162-176
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.009.12903

Nauki o polityce i administracji

Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku i jego obecna kondycja

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 177-202
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.010.12904

Kulisy rosyjskiej polityki wobec Republiki Czeczenii i jej konsekwencje

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 203-224
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.011.12905

Transformacja społeczna i polityczna w Niderlandach w latach 1967–1971

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 225-236
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.012.12906

Zarządzanie i ekonomia w administracji publicznej

Problem pomiaru cyrkularności w gospodarstwach domowych w kontekście podnoszenia jakości ich życia

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 237-253
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.013.12907

Zanieczyszczenie świetlne. Zagrożenia i sposoby jego ograniczania

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 254-266
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.014.12908

Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi – studium przypadku COVID-19

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 267-281
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.015.12909

Prawo i administracja w wymiarze europejskim i międzynarodowym

Wpływ Covid-19 na społeczeństwo i prawo. Wybrane aspekty polskich i europejskich regulacji prawnych

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 282-299
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.016.12910

Inne niż członkowskie statusy uczestnictwa w organizacji międzynarodowej – studium prawnomiędzynarodowe

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 300-319
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.017.12911

Zapowiedzi i sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Studenckiej Poradni Prawnej w Instytucie Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 320-321
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.018.12912

Dyskryminacja dziecka dyskryminacją na całe życie? Sprawozdanie z konferencji naukowej

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 322-324
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.019.12913

Informacja o projekcie pt. „Protection of Fundamental Rights in the European Union”, realizowanego w ramach Programu Jean Monnet Module, Erasmus+” (2020–2023)

Rocznik Administracji Publicznej, 2020 (6), s. 325-327
Data publikacji online: 16 grudnia 2020
DOI 10.4467/24497800RAP.20.020.12914