Rocznik Administracji Publicznej

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Skowrońska
Sekretarz redakcji: Piotr Uhma

Rocznik Administracji Publicznej ma charakter międzyśrodowiskowy. Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim.

Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk prawnych, nauk o polityce i administracji, prawników zajmujących się prawem administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci: prawa, administracji, kryminalistyki, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa.

ISSN 2449-7797
e-ISSN 2449-7800
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9)

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Skowrońska
Sekretarz redakcji: Piotr Uhma
Opublikowano online: wrzesień 2023

Ustrojowe prawo administracyjne

Sortuj według

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza na poziomie gminy w świetle orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 9-25
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.001.18297

Partycypacja obywatelska w procesach decyzyjnych samorządu gminnego

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 27-39
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.002.18298

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy oraz młodzieżowe rady dzielnic m.st. Warszawy – przykład dwustopniowego systemu partycypacji w społeczeństwie obywatelskim młodzieży

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 41-56
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.003.18299

Budżet obywatelski Gorlic jako realizacja idei budżetu partycypacyjnego w polskim systemie prawnym

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 57-73
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.004.18300

Uwarunkowania instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 75-91
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.005.18301

Zmiany granic gmin a mieszkańcy. Konsultacje społeczne w procesie poszerzania granic Skierniewic w latach 2009–2015

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 93-106
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.006.18302

Materialne prawo administracyjne

Home office z perspektywy postpandemicznej – szanse i zagrożenia. Analiza pracy zdalnej w ujęciu prawnym i społecznym

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 107-134
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.007.18303

Ochrona oznaczenia przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 135-152
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.008.18304

Znalezienie skarbu. Prawo rzymskie a współczesne regulacje w prawie polskim

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 153-163
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.009.18305

Proceduralne prawo administracyjne

Doradztwo administracyjne

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 165-175
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.010.18306

Zmiany w wybranych przepisach ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 wprowadzone w związku z pandemią COVID-19

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 177-188
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.011.18307

Prawo i administracja w wymiarze europejskim i międzynarodowym

Bezpieczeństwo chemiczne i gwarancje jego zapewnienia w Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 189-204
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.012.18308

Kultura strategiczna USA podczas zimnej wojny i po jej zakończeniu

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 205-225
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.013.18309

Karta Praw Podstawowych i inne systemy ochrony praw człowieka

Zasady ogólne postępowania kontrolnego prowadzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 227-246
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.014.18310

Disputes related to the protection of the right to a healthy environment: the experience of Ukraine and EU

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 247-262
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.015.18311

Dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie publicznym w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przepisach Unii Europejskiej i prawa krajowego na przykładzie prawa polskiego

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 263-294
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.016.18312

The nexus between human security and human rights

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 295-308
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.017.18313

The democratic legitimacy of the European Union and its laws: theoretical challenges and practical examples

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 309-329
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.018.18314

Ochrona środowiska jako cel uzasadniający pomoc inwestycyjną na rzecz portów lotniczych

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 331-374
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.019.18315

Ensuring the human rights to a healthy environment: normative regulation and practice of the ECtHR

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 375-394
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.020.18316

SPRAWOZDANIA

Informacja o projekcie „SEgoesGreen – Integrating Nature‑Based Solutions into higher education towards exploiting the transformative potential of Social Economy for a green and inclusive future” (2022-1-PL01-KA220-HED-000087149), realizowanym w ramach programu Erasmus+: Cooperation partnerships in higher education

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 395–400
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.021.18317

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Partycypacja w samorządzie terytorialnym”

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), s. 401-406
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/24497800RAP.23.022.18318