Rocznik Administracji Publicznej

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Skowrońska
Sekretarz redakcji: Piotr Uhma

Rocznik Administracji Publicznej jest recenzowanym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym tworzonym przez pracowników Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzięki współpracy Instytutu z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi (m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem w Rzeszowie, Uniwersytetem w Radomiu oraz Uniwersytetem w Koszycach, Uniwersytetem w Essex i Uniwersytetem w Kijowie) Rocznik ma charakter międzyśrodowiskowy. Czasopismo jest wydawane w formie drukowanej oraz udostępniane na stronie internetowej (wersja elektroniczna ma charakter referencyjny). Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim.

Rocznik Administracji Publicznej obejmuje następujące działy:

• administracyjne prawo materialne,
• administracyjne prawo procesowe,
• administracyjne prawo ustrojowe,
• prawo i administrację Unii Europejskiej,
• naukę o administracji,
• historię administracji,
• polityki publiczne,
• zarządzanie w administracji publicznej.

Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk o administracji i polityk publicznych, prawników zajmujących się prawem administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci: prawa, administracji, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa wewnętrznego.

ISSN 2449-7797
e-ISSN 2449-7800
Punkty MEiN: 2021: 20
Właściciel czasopisma:
Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7)

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Monika Skowrońska
Sekretarz redakcji: Piotr Uhma
Opublikowano online: grudzień 2021

Administracyjne prawo materialne

Sortuj według

Transkrypcja aktu urodzenia dziecka pary jednopłciowej

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 7-24
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.001.14817

Prawa pasażera lotniczego w Europie w dobie COVID-19

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 25-50
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.002.14818

Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej w perspektywie Karty Praw Podstawowych UE

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 51-72
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.003.14819

Administracyjne prawo ustrojowe

Ochrona powietrza i klimatu jako przedmiot wydatków inwestycyjnych gmin powiatu pińczowskiego

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 73-90
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.004.14820

Analiza procesu ustawodawczego Ukrainy na przykładzie III, IV, VI i VIII kadencji Rady Najwyższej

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 91-101
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.005.14821

Administracyjne prawo proceduralne

Czego uczą pytania prejudycjalne sądów administracyjnych

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 102-123
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.006.14822

Procedura prejudycjalna w kontekście prawa do sądu

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 124–143
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.007.14823

Rola sądów krajowych w egzekwowaniu unijnych norm prawa ochrony środowiska

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 144-164
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.008.14824

Prawo i administracja Unii Europejskiej

Wykładnia definicji legalnej nieprawidłowości w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-406/14 – pytanie prejudycjalne WSA w Warszawie

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 165-178
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.009.14825

Niespójność wersji językowych aktu prawa UE jako podstawa do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 179-196
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.010.14826

Glosy

Status strony postępowania administracyjnego w przedmiocie ekshumacji. Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 października 2019 r., III SA/Kr 573/19

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 197-208
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.011.14827

Komunikaty

Informacja o projekcie „INN@SE – Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement”, realizowanym w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa Strategiczne na rzecz innowacji (2020–2022)

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 215-218
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.013.14829

Sprawozdanie z seminarium naukowego Jean Monnet Module z dnia 26 marca 2021 r. pt. „Pytania prejudycjalne jako środek ochrony praw podstawowych”

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 219-223
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.014.14830

Komunikat z badań przeprowadzonych w ramach projektu pn. „Zachowania cyrkularne w gospodarstwach domowych a jakość życia ich mieszkańców”

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 224-231
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.015.14831

Recenzje

Recenzja monografii Grzegorza Krawca, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021, ss. 321

Rocznik Administracji Publicznej, 2021 (7), s. 209-214
Data publikacji online: 22 grudnia 2021
DOI 10.4467/24497800RAP.21.012.14828