Dla autorów

Zasady recenzowania (wg wytycznych MNiSW)

• Do oceny każdego artykułu w powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
• Autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
• Recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
– bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
– relacje podległości zawodowej,
– bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
• Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
• Redakcja „Rocznika Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” stosuje procedury zapobiegające nadużyciom typu ghostwriting i guest autorship – pobierz więcej informacji [plik .pdf]
• nazwiska recenzentów dopisywane są do listy recenzentów opublikowanej na stronie internetowej Rocznika, już po oddaniu materiału do druku