Procedura recenzowania

Zasady recenzowania

1. Do oceny każdego artykułu w powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. Autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

3. Recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

– bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

– relacje podległości zawodowej,

– bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. Redakcja „Rocznika Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” stosuje procedury zapobiegające nadużyciom typu ghostwriting i guest autorship – pobierz więcej informacji [plik .pdf]

6. Nazwiska recenzentów dopisywane są do listy recenzentów opublikowanej na stronie internetowej Rocznika, już po oddaniu materiału do druku.

Kwestionariusz recenzji artykułu