Specyficzne typy reprezentacji umysłowych: reprezentacje linearne

Krzysztof Cipora

Abstrakt

By mówić o reprezentacjach specyficznych, należy najpierw doprecyzować, co rozumie się przez pojęcie reprezentacji „klasycznych”, niespecyficznych. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że zaliczają się do nich trzy rodzaje reprezentacji: a) słowo (kod werbalny), b) obraz (kod niewerbalny) i c) sąd o relacjach (kod propozycjonalny). Cały czas należy pamiętać, że wśród ekspertów nie został osiągnięty konsensus co do natury reprezentacji. Część badaczy, na przykład Paivio, twierdzi, że do zawarcia całej wiedzy o świecie, jaką posiada człowiek, nie wystarczy jeden rodzaj reprezentacji (jeśliby nawet wystarczył, byłby on nieekonomiczny). Z tego powodu zakłada on, że występuje zarówno kod werbalny, jak i niewerbalny [por. Nęcka, Orzechowski, Szymura 2006]. Reprezentacje specyficzne to takie, za pomocą których może być reprezentowana tylko część wiedzy o świecie zewnętrznym, obejmują one zatem tylko pewien fragment tego, co człowiek spostrzega i o czym myśli.

References

Castronovo J., Seron X. 2007, Semantic numerical representation in blind subjects: The role of vision in the spatial format of the mental number line, “The Quarterly Journal of Experimental Psychology” 60 (1), s. 101–119.

Dehaene S., Bossini S., Giraux P. 1999, Mental Representation of Parity and Number Magnitude, “Journal of Experimental Psychology: General” 122, s. 371–396.

Fischer M. H., & Hill R. 2004, A SNARC in the dark: Input modality affects number representation. A poster presented at the 22nd European Workshop of Cognitive Neuropsychology, Bressanone, Italy.

Gevers W., Reynvoet B., Fias W. 2003, The mental representation of ordinal sequences is spatially organized, “Cognition” 87, B87–B95.

Lidji P., Kolinsky R., Lochy A., Morais J. 2007, Spatial Associations for Musical Stimuli: A Piano in the Head? “Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance” 33, s. 1189–1207.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. 2006, Psychologia poznawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nuerk H.Ch., Iversen W., Willmes K. 2004, Notational modulation of the SNARC and the MARC (linguistic markedness of response codes) effect, “The Quarterly Journal of Experimental Psychology”, 57A (5), s. 835–863.

Nuerk H.Ch., Wood G., Willmes K. 2005, The Universal SNARC Effect. The Association between Number Magnitude and Space is Amodal, “Experimental Psychology” 52 (3), s. 187–194.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line