O możliwości istnienia języka uniwersalnego w kontekście poglądów Kazimierza Ajdukiewicza i Anny Wierzbickiej

Paweł Balcerak

Abstrakt
Aby odpowiedzieć na pytanie o możliwość istnienia języka uniwersalnego, w pierwszej kolejności trzeba ustalić, czym on jest. W historii badań nad językiem pojęcie to bywało różnie rozumiane. Badania wielu autorów wskazują, że bywa ono używane zarówno w odniesieniu do sztucznego języka o konkretnych własnościach, jak i elementów uniwersalnych w już istniejących językach naturalnych
References

Ajdukiewicz K. (2006). Język i poznanie, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bogusławski A. (1991). Lingwistyczny relatywizm względny. Anny Wierzbickiej rozwiązanie problemu różnorodności języków. „Etnolingwistyka” 4, s. 41–49.

Davidson D. (1991). O schemacie pojęciowym [w:] B. Stanosz (red.), Empiryzm współczesny (s. 280–297). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Eco U. (2002). W poszukiwaniu języka uniwersalnego. Warszawa: MARABUT.

Jennings R.C. (1991). Przekład, interpretacja, rozumienie [w:] Z. Muszyński (red.), Język, znaczenie, rozumienie i relatywizm (s. 117–130). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Whorf B.L. (2002). Język, myśl i rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Wierzbicka A. (1999). Język – umysł – kultura. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wierzbicka A. (2006). Semantyka: jednostki elementarne i uniwersalne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Wierzbicka A. (1997). Understanding Cultures Th rough Th eir Key Words. Oxford: Oxford University Press.

Wierzbicka A. (1991). Uniwersalne pojęcia ludzkie i ich konfi guracje w różnych kulturach. „Etnolingwistyka” 4, s. 7–40.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line