Synestezja a ewolucja języka. Teoria Ramachandrana w sporze o naturalną/ konwencjonalną motywację znaczenia i pochodzenie języka

Kajetana Fidler

Abstrakt
Skąd wziął się pomysł połączenia tak odległych, zdawałoby się, problemów jak teoria znaczenia i synestezja, którą kojarzono dotąd raczej ze sztuką, zwłaszcza zaś z poezją? Najnowsze badania nad „widzeniem barwnym”, jak się zwykło niegdyś określać synestezję, dostarczają nowych pomysłów na zrozumienie pochodzenia języka i spraw związanych ze znaczeniem. Spróbuję przedstawić owe badania, bazując głównie na teorii V.S. Ramachandrana i E.M. Hubbarda, i przeprowadzić paralelę między tą propozycją a tradycyjnymi ujęciami motywacji znaczenia i pochodzenia języka. Zaznaczam jednocześnie, że teoria Ramachandrana jest na razie tylko jedną z propozycji i prawdopodobnie będzie wymagać dalszych badań w kontekście istniejących teorii języka.
References

Cruse A. (2000). Meaning in Language. Oxford: University Press.

Grzegorczykowa R. (2001). Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kandyński W. (1996). O duchowości w sztuce. Łódź: Państwowa Galeria Sztuki.

Langer S. (1976). Nowy sens fi lozofi i. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Lyons J. (1984). Semantyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Łuria A. (1970). O pamięci, która nie miała granic. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ramachandran V.S., Hubbard E.M. (2001). Synaesthesia – a window into perception, thought and language. „Journal of Consciousness Studies” 12, s. 3–34.

Schaff A. (1960). Wstęp do semantyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Szyjewski A. (2001). Etnologia religii. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line