Spektakl mowy

Jadwiga Sitnicka

Abstrakt
Nawiązując do znanej metafory życia jako teatru, chciałabym w niniejszym artykule  przyjrzeć się językowym zachowaniom ludzi w wąskich interpersonalnych kręgach codziennego życia, w interakcjach „twarzą w twarz” [Goffman 2000], po to, by poddać refleksji kwestię szczerości wypowiedzi. Aby analizować w taki sposób potoczne rozmowy, należy zastanowić się, jak ważny w rozmaitych sytuacjach jest komunikat i w jakim stopniu podlega władzy użytkownika.
References

Antas J. (1999). O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Burszta W. (1998). Kultura i kultury [w:] W. Burszta (red.), Antropologia kultury. Tematy. Teorie. Interpretacje (s. 35–57). Poznań: Zysk i S-ka.

Chudy W. (2007). Esej o społeczeństwie i kłamstwie. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Goffman E. (2000). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo KR (tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, wstęp J. Szacki).

Koterski M. (2000). Dzień świra. „Dialog” 8, s. 41.

Meinong A. (2004). Supozycje. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek (tłum. J. Grudzińska).

Piotrowski A., Ziółkowski M. (1976). Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Saussure de F. (2002). Kurs językoznawstwa ogólnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (tłum. K. Kasprzyk).

Szymczak M. (1992). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.

Tabakowska E. (2001). Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Whorf B.L. (1982). Język, myśl i rzeczywistość, tłum. T. Hołówka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Zwoliński A. (2003). Słowo w relacjach społecznych. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line