„Poczucie ciepła” – czym jest, skąd się bierze i czy warto się nim zajmować?

Marta Siedlecka

Abstrakt

Feeling of Warmth” – What Is It, Where does It Come from and Is It Worth Studying?

The goal of this article was to present the „feeling of warmth” phenomenon. It is a feeling accompanying cognitive activity which indicates that a person is making the right decision or is moving in the right direction during problem solving. Th is experience might be considered as a result of intuition as well as a special form of metacognition that enables access to implicit knowledge. Th e paper presents possible cognitive and aff ective mechanisms of “feeling of warmth” and problems connected to their interpretation and measurem

References

Balas R. (2003). Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji, [w:] R.K. Ohme, M. Jarymowicz (red.), Automatyzmy w regulacji psychicznej. Nowe perspektywy (s. 79–88). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

Bechara A., Damasio H., Tranel D., Damasio A.R. (1997). Deciding Advantageously before Knowing the Advantageous Strategy, „Science” 275, s. 1293–1295.

Bowers K.S., Regehr G., Baithazard C.G., Parker K. (1990). Intuition in the Context of Discovery. „Cognitive Psychology” 22, s. 72–110.

Cheesman J., Merikle P. (1984). Priming with and without Awareness. „Perception and Psychopysics” 36, s. 387–395.

Davidson J.E. (1995). The Suddenness of Insight, [w:] R.J. Sternberg, J.E. Davidson (red.), The Nature of Insight (s. 125–155). Cambridge: MIT Press.

Dienes Z., Perner J. (2004). Wiedza ukryta u ludzi i w sieciach koneksjonistycznych, [w:] G. Underwood (red.), Utajone poznanie (s. 277–316). Tłum. R. Balas, A. Słabosz. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Dijksterhuis A., Nordgren L. (2006). A Theory of Unconscious Thought. „Perspectives on Psychological Science” 1(2), s. 95–109.

Dorfman J., Shames V.A., Kihlstrom J.F. (2004). Intuicja, inkubacja i wgląd: udział ukrytego poznania w rozwiązywaniu problemów, [w:] G. Underwood (red.), Utajone poznanie (s. 277–316). Tłum. R. Balas, A. Słabosz. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Flavell J. (1979). Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-developmental Inquiry. „American Psychologist” 34, s. 906–911.

Graf P., Schacter D.L. (1985). Implicit and Explicit Memory for New Associations in Normal and Amnesic Subjects. „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition” 11(3), s. 501–518.

Hawrot A., Taraday M., Wierzchoń M., Asanowicz D. (2009). Access to Implicite Knowledge: a New Scale. Plakat zaprezentowany podczas XVI Meeting of the European Society for Cognitive Psychology, Kraków, Polska.

Jaušovec N. (1994). Metacognition in Creative Problem Solving, [w:] M.A. Runco (red.), Problem Finding, Problem Solving and Creativity (s. 77–95). Norwood, NJ: Ablex.

Jaušovec N., Bakracevic K. (1995). What Can Heart Rate Tell Us about Creative Process? „Creativity Research Journal” 8, s. 11–24.

Metcalfe J. (1986a). Feeling of Knowing in Memory and Problem Solving. „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition” 12, s. 288–294.

Metcalfe J. (1986b). Premonitions of Insight Predict Impending Error. „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition” 12, s. 623–634.

Metcalfe J., Wiebe D. (1987). Intuition in Insight and Noninsight Problem Solving. „Memory & Cognition” 15, s. 238–246.

Newell A., Simon H.A. (1973). Human Problem Solving. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Reber A. (1989). Implicit Learning and Tacit Knowledge. „Journal of Experimental Psychology: General” 118(3), s. 219–235.

Reber A., Walkenfeld F., Hernstadt R. (1991). Implicit and Explicit Learning: Individual Differences and IQ. „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition” 17(5), s. 888–896.

Siedlecka M., Nęcka E. (2009). Intuicja w procesie rozwiązywania problemów. „Studia psychologiczne”, 47, s. 65–76.

Sterczyński R., Kolańczyk A. (2004). Afekt w procesie twórczym, [w:] A. Kolańczyk, A. Fila-Jankowska, M. Pawłowska-Fusiara, R. Sterczyński, Serce w rozumie. Afektywne podstawy orientacji w otoczeniu (s. 117–142). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Tichomirow O.K. (1976). Struktura czynności myślowych człowieka. Tłum. Z. Ratajczak, R. Stachowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Weisberg R.W. (1992). Metacognition and Insight During Problem Solving: Comment on Metcalfe. „Journal of Experimental Psychology: Learning. Memory and Cognition” 18(2), s. 426–431.

Woolhouse L.S., Bayne R. (2000). Personality and the Use of Intuition: Individual Differences in Strategy and Performance on an Implicit Learning Task. „European Journal of Personality” 14, s. 157–169.

Yaniv I., Meyer D.E. (1987). Activation and Metacognition of Inaccessible Stored Information: Potential Bases for Incubation Effects on Problem Solving. „Journal of Experimental Psychology: Learning. Memory and Cognition” 13, s. 187–205.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line