Słowosieć jako narzędzie wspomagające pracę tłumacza

Agnieszka Dziob,

Paulina Łazarewicz

Abstrakt

plWordNet as a Tool for Supporting the Translator’s Work
The goal of this article is to show the usefulness of plWordNet in the translator’s work, and more – in the manual translation, computer-aided. Due to space restriction the article is limited to discussion of translations from Polish into English made by a native speaker of English, who knows the Polish language and culture at the advanced level. The text consists of four chapters. Two parts consider the methodological issues. In the first part the authors present the definition
and the structure of plWordNet, in the second part – the essence of translation as a linguistic structure. Th e third part presents the difficulties, which may arise during the translation. In the fourth part the authors discuss, how the linguistic material collected in plWordNet can be elpful in solving some lexical problems.

References

Derwojedowa M., Piasecki M., Szpakowicz S., Zawisławska M., Broda B. (2008). Words, Concepts and Relation in the Construction of Polish WordNet, http://www.plwordnet.pwr.wroc.pl/main/content/fi les/publications/gwc08-plWN-paper.pdf (dostęp: 1.04.2011).

Gierulski M. (2010). Wordnet. A Lexical Database for the English Language, http://www.mimuw.edu.pl/~awojna/SID/referaty/gierulski/Wordnet.pdf (dostęp: 1.04.2011).

Hejwowski K. (2006). Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Maziarz M., Piasecki M., Rabiega-Wiśniewska J., Szpakowicz S. (2011). Opis relacji leksykalno-semantycznych w Słowosieci 2.0. Tekst wewnętrzny, nieopublikowany.

Maziarz M., Piasecki M., Szpakowicz S., Rabiega-Wiśniewska J. (2011). Semantic Relations among Nouns in Polish WordNet Grounded in Lexicographic and Semantic Tradition. „Cognitive Studies” 11, s. 161–182.

Piasecki M., Szpakowicz S., Broda B. (2009). A Wordnet from the Ground Up. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.

Pieńkos J. (1993). Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pisarska A., Tomaszkiewicz T. (1996). Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Rabiega-Wiśniewska J., Maziarz M., Piasecki M., Szpakowicz S. (2010). Opis relacji leksykalnosemantycznych w Słowosieci 2.0. Tekst wewnętrzny, nieopublikowany.

Zawisławska M., Piasecki M., Szpakowicz S., Derwojedowa M. (2007). Relacje w polskim Word-Necie (WNPl), http://plwordnet.pwr.wroc.pl/main/content/fi les/publications/relacje_v5rc02.pdf (dostęp: 1.04.2011).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line