Kognitywistyka w edukacji – zastosowanie metody RECITO w procesie nabywania, usprawniania i utrwalania umiejętności czytania oraz reedukacji dzieci z zaburzeniami w tym zakresie

Joanna Mańczak

Abstrakt

Cognitive Science in Education – Employment of Method RECITO in Process of Acquisition Improvement and Solidification of Ability of Reading and Re-education of Child with Disturbances in This Range

I would like to present proposal within the confines of the hereby article process method called recently RECITO, which helps process of reading. For this creation of program motivation, was noticing, that lack of ability offluent reading can present serious barrier with apprehension in present times in conquest of desirable education. As it happens that worse, that it does not take into account majority of available on market of program fact re-education, that reading is process multimodal, which involve numerous districts in brain. And so after analyzing literature concerning problems reading, pilotage research decide carry, which had verifications of efficiencies of discussed methods on purpose. Results and short review of literature has been presented in farthest article concerning reading part.

References

Beaton A.A. (2004). Dyslexia, Reading and the Brain. A Sourcebook of Psychological and Biological Research (s. 41–48, 65–78, 231–247). New York: Psychology Press.

Bednarek D. (2003). Dysleksja a zaburzenia słuchu fonematycznego oraz kanału wielkokomórkowego w układzie wzrokowym, [w:] B. Kaja (red.), Diagnoza dysleksji (s. 128–132). Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Everatt J. (2008). Procesy wzrokowe, [w:] G. Reid, J. Wearmouth (red.), Dysleksja. Teoria i praktyka (s. 121–139). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Frith U. (2008). Rozwiązywanie paradoksów dysleksji, [w:] G. Reid, J. Wearmouth (red.), Dysleksja. Teoria i praktyka (s. 71–93). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Maurer A. (2003). Świadomość fonologiczna a automatyzacja w nauce czytania i pisania – przegląd literatury obcojęzycznej, [w:] B. Kaja (red.), Diagnoza dysleksji (s. 55–69). Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

McCrory E. (2004). The Neurocognitive Basis of Developmental Dyslexia, [w:] R.S.J. Frackowiak (red.), Human Brain Function (s. 563–583). Amsterdam–Boston: Elsevier Academic Press.

Ober J., Dylak J., Łopatka J., Czarnecki P., Balcer M., Nowak T., Herczyński J. (2006). 27/ST/06. Poznań: Samodzielna Pracownia Inżynierii Rehabilitacyjnej i Biomechaniki Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Sousa D.A. (2005). How the Brain Learns to Read (s. 31–62). Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Swanson H.L., Howard C.B., Sáez L. (2006). Do Different Components of Working Memory Underline Different Subgroups of Reading Disabilities? „Journal of Learning Disabilities” 39, s. 252–269.

Zakrzewska B. (1996). Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń (s. 15–39). Warszawa: WSiP.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line