Czy działania opierają się na reprezentacjach? Kognitywistyka a praktyka

Witold Płotka

Abstrakt

Are Actions Founded on Representations? Cognitive Science and Practice

The article, by referring to the computational theory of thinking and Fodor’s Representational Theory of Mind, argues that both theories presuppose an understanding of activity as a process reducible to a set of rules. The author rejects the presupposition and sketches an alternative view on action; the alternative view justifies a necessity of building connectionist models of neural networks and it leads to a formulation of hypothesis of extended, embodied and embedded mind.

References

Baker L.R. (2002). Comments on Hubert L. Dreyfus “Intelligence without Representation”. „Phenomenology and the Cognitive Sciences” 1, s. 411–412.

Bermúdez J.L. (2010). Cognitive Science. An Introduction to the Science of the Mind. Cambridge: Cambridge University Press.

Block N. (1983). Mental Pictures and Cognitive Science. „The Philosophical Review” 92, s. 499–541.

Botero J.J. (2010). Meaning, World and the Second Person, [w:] S. Gallagher, D. Schmicking (red.), Handbook of Phenomenology and Cognitive Science (s. 355–366). Dordrecht: Springer.

Bremer J. (2005). Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a problem neuronalnych podstaw świadomości. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Bremer J. (2010). Wprowadzenie do fi lozofi i umysłu. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Clark A. (2008). Supersizing the Mind. Embodiement, Action, and Cognitive Extension. Oxford: Oxford University Press.

Clark A., Chalmers D.J. (2008). Umysł rozszerzony, [w:] M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje (s. 342–357). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Dreyfus H.L. (1997). What Computers Still Can’t Do. A Critique of Artificial Reason. Cambridge, MA: The MIT Press.

Dreyfus H.L. (2002). Intelligence without Representation – Merleau-Ponty’s Critique of Mental Representation. The Relevance of Phenomenology to Scientifi c Explanation. „Phenomenology and the Cognitive Sciences” 1, s. 367–383.

Dreyfus H.L., Dreyfus S.E. (1992). What Artificial Experts Can and Cannot Do. „AI & Society” 6, s. 18–26.

Fodor J.A. (1975). The Language of Thought. New York: Thomas Y. Crowell Company.

Fodor J.A. (1998). Concepts. Where Cognitive Science Went Wrong. Oxford: Clarendon Press.

Fodor J.A. (1999). Jak grać w reprezentacje umysłowe – poradnik Fodora, [w:] Z. Chlewiński (wybór, red. naukowa i wprowadzenie), Modele umysłu. Zbiór tekstów (s. 17–49). Tłum. A. Putko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fodor J.A. (2001). Eksperci od wiązów. Język myśleński i jego semantyka. Wykłady im. Jeana Nicod z roku 1993. Tłum. M. Gokieli. Warszawa: Fundacja Aletheia.

Gallagher S. (2005). How the Body Shapes the Mind. Oxford: Oxford University Press.

Haugeland J. (1985). Artificial Intelligence. The Very Idea. Cambridge, MA: Th e MIT Press.

Judycki S. (2006). Hipoteza „języka myśli” i jej krytyka, [w:] W. Dziarnowska, A. Klawiter (red.), Mózg i jego umysły (s. 199–216). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Menary R. (2010). Dimensions of Mind. „Phenomenology and the Cognitive Sciences” 9, s. 561–578.

Miłkowski M., Poczobut R. (2010). Czym jest i jak istnieje umysł? Wprowadzenie do dyskusji, [w:] Z. Muszyński (red.), Umysł. Natura i sposób istnienia. Trzy debaty (s. 61–80). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Noë A. (2004). Action in Perception. Cambridge, MA–London: Th e MIT Press.

Preston B. (1993). Heidegger and Artificial Intelligence. „Philosophy and Phenomenological Research” 53, s. 43–69.

Ryle G. (1970). Czym jest umysł? Tłum. W. Marciszewski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Searle J.R. (1999). Umysł na nowo odkryty. Tłum. T. Baszniak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Turing A.M. (1995). Maszyna licząca a inteligencja, [w:] B. Chwedeńczuk (wybrał i wstępem opatrzył), Filozofia umysłu (s. 271–300). Tłum. M. Szczubiałka. Warszawa: Fundacja Aletheia, Wydawnictwo Spacja.

Żegleń U.M. (2003). Filozofia umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu. Toruń:Wydawnictwo Adam Marszałek.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line