Procedura recenzowania

 1. Teksty nadesłane na adres redakcji są wstępnie weryfikowane przez redakcję pod względem formalnym i merytorycznym. Teksty zawierające ewidentne błędy (np. nieprzestrzeganie zasad formatowania, brak odnośników do literatury cytowanej, ewidentnie przyczynkarski charakter artykułu) będą odrzucane na tym etapie.
 2. Redakcja powołuje do oceny każdej, wstępnie zaakceptowanej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz spoza jednostki, przy której afiliowani są autor/autorzy.
 3. Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż autor recenzowanej pracy.
 4. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).
 5. Artykuł podlega ocenom w następujących kategoriach (w skali od 1 – ocena najniższa do 5 – ocena najwyższa):
  • zgodność z tematyką czasopisma (waga 2)
  • poprawność merytoryczna (waga 3)
  • poprawność językowa (waga 1)
  • zrozumiałość (waga 1)
  • oryginalność (waga 2)
  • znajomość literatury (waga 1)
  • ocena ogólna (waga 3)
 6. Ocena końcowa ustalana jest jako średnia ważona ocen dla każdej kategorii. Ocena dla kategorii ustalana jest jako średnia ocen recenzentów dla danej kategorii.
 7. Recenzja może również zawierać uwagi, będące w pierwszym rzędzie uzasadnieniem przyznanych ocen w poszczególnych kategoriach oraz uwagami dotyczącymi poprawy dostrzeżonych usterek językowych i merytorycznych.
 8. Jeśli ocena końcowa artykułu wynosi co najmniej 4, artykuł jest przyjmowany do druku. Jeśli jest niższa, a oceny recenzentów istotnie się różnią, powoływany jest trzeci recenzent i średnia ocena obliczana jest ponownie. W tej sytuacji artykuł przyjmowany jest, jeśli ocena końcowa wszystkich recenzentów wynosi co najmniej 4. Artykuł może zostać przyjęty przy ocenie końcowej niższej niż 4, o ile recenzenci w stosunku minimum 2/3 wyraźnie wskażą taką możliwość w uwagach do artykułu.
 9. Jeśli uwagi recenzentów wskazują istotne poprawki, jakie powinny być wprowadzone do artykułu, autor/autorzy zobowiązani są do ich wprowadzenie. W przypadku niewprowadzenia tychże artykuł może nie zostać przyjęty do druku, nawet jeśli jego ocena końcowa wynosi co najmniej 4.
 10. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line