Misja i cele

O czasopiśmie
Rocznik Kognitywistyczny ukazuje się od 2008 roku. Początkowo związany był z Krakowską Konferencją Kognitywistyczną, a od 2011 roku jest niezależnym czasopismem. Rocznik jest czasopismem recenzowanym, dostępnym na stronach kognitywistyka.eu oraz ejournals.eu w trybie otwartego dostępu. Poszczególne artykuły są opatrywane identyfikatorem DOI.

Misja
“Rocznik Kognitywistyczny” jest jedynym polskim czasopismem, którego głównym tematem są nauki o poznaniu. Celem Rocznika jest prezentowanie najnowszego stanu wiedzy w kognitywistyce oraz jej subdziedzinach. Z tego względu zapraszamy do nadsyłania artykułów przeglądowych lub empirycznych, które mogą być przedmiotem zainteresowania osób nie będących specjalistami w danej subdziedzinie.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line