Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska, Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.

Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser. W 2018 roku do redakcji dołączyła dr Karolina Czerska jako sekretarz redakcji, a w 2021 roku - dr Agnieszka Kocik (sekretarz redakcji, dział "Recenzje" i mgr Tomasz Krupa (sekretarz redakcji, dział językoznawstwo).

Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim. Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 

Umiędzynarodowienie czasopisma „Romanica Cracoviensia” przez zwiększenie liczby zagranicznych recenzentów w latach 2019 i 2020 – zadanie finansowane w ramach umowy nr 898/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

L’internationalisation de la revue Romanica Cracoviensia par l’augmentation du nombre d’évaluateurs étrangers dans les années 2019 et 2020 – projet financé dans le cadre du contrat no 898/P-DUN/2019 sur les fonds du Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur destinés à promouvoir les sciences.

 

Obecnie trwa nabór artykułów do numerów 2022/1 i 2022/2. W czasopiśmie został stworzony nowy dział "Recenzje". Zachęcamy do nadsyłania omówień publikacji wpisujących się tematycznie w profil czasopisma.
 
 
ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska, Agnieszka Kocik, Tomasz Krupa
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

L’uso degli articoli e la coesione in testi narrativi scritti di studenti polacchi

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 7–17
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.001.13669

Romanian Horse Names

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 19–31
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.002.13670

La fórmula de tratamiento con señor, ¿posible germanismo?

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 33–42
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.003.13671

Lessico medico italiano e polacco a confronto: il caso dei sintagmi terminologici di tipo malattia di Banti/choroba Bantiego

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 43–53
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.004.13672

“Non vide mei di me chi vide il vero”: l’arte “verace” nel girone dei superbi come mise en abyme dell’arte dantesca nella Commedia

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 55–65
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.005.13673

Les traductions polonaises des Lettres persanes de Montesquieu

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 67–75
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.006.13674

Outside the Box: Benjamine Fondane’s Ambiguous Identity: Thoughts on Tożsamość niejednoznaczna: Historyczne, filozoficzne i literackie konteksty twórczości B. Fundoianu/Benjamine’a Fondane’a (1898–1944) by Olga Bartosiewicz  

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 77–81
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.007.13675

Sui requisiti di una buona comunicazione nel libro di Kamila Miłkowska-Samul (S)cortesia e social network. Opportunità e rischi del dibattito pubblico su Facebook

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 83–87
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.008.13676

L’altérité, la culture et l’interculturel dans l’ouvrage L’altérité en classe de langue. Pour une méthodologie éducative de Jean-Claude Beacco

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 89–93
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.009.13677