L’impératif polonais versus l’impératif français

Renata Krupa

Abstrakt

The Polish imperative vs. The French imperative

The Polish imperative and its French counterpart do not play the same role in the formulation of direct speech acts. In Polish, the imperative can express a wider range of values: from polite demand to cate-gorical order. However, this is conditioned by certain parameters like language style, context, situation, intonation, profile of speakers, etc. In French, the possibilities of using the imperative in the exchanges are much more restricted and often reserved for the expression of brutal injunctions. Different socio-cultural norms impose different language usages.

Słowa kluczowe: imperative
References

Duszak Anna, 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grabowska Monika, 2002, Monika, 2002, Le monde viril dans Kompleks polski de Tadeusz Konwicki et dans sa tra- duction française. Analyse des formes adressives, Romanica Wratislaviensia XLIX : 19–34.

Grevisse Maurice, 1986, Le bon usage, Paris-Louvain : Editions Duculot.

Huszcza Romuald, 1996, Honoryfikatywność. Gramatyka. Pragmatyka. Typologia, Dialog, Warszawa.

Kerbrat-Orecchioni Catherine, 1992, Les interactions verbales, vol. I, II, III, Paris : Armand Colin.

Labocha Janina, 1985, Sposoby wyrażania żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej, część I, Polonica XI : 119–145.

Labocha Janina, 1986, Sposoby wyrażania żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej, część II, Polonica XII : 203–217.

Laskowski Roman, 1998, Semantyka trybu rozkazującego, Polonica XII : 5–29.

Lyons John, 1980, Sémantique linguistique, Paris: Larousse.

Łuczków Iwona, 1997, Wyrażanie imperatywności w języku rosyjskim i polskim, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kleszczowa Krystyna, Termińska Kamilla, 1983, Wypowiedzenia  rozkaźnikowe, Socjolingwistyka 5 : 115–127.

Marcjanik Małgorzata, 1997, Polska grzeczność językowa, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Nagórko Alicja, 2005, Zarys polskiej gramatyki, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Riegel Martin, Pellat Jean-Christophe, Rioul René, 1994, Grammaire  méthodique du français, Paris : PUF.

Roulet Eddy, 1980, Modalité et illocution, Communications 32 : 216–239.

Sikora Kazimierz, 1993, Jak pan zawędrował na wieś, Język Polski 4–5 : 298–307.

Topolińska Zuzanna, O kategoriach gramatycznych polskiego imperatiwu,  Język Polski  XLVI : 167–173.

Wierzbicka Anna, 1999, Język-umysł-kultura, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wróbel Henryk, 2001, Gramatyka języka polskiego, Kraków : Od Nowa.

 

SOURCES DES EXEMPLES :

Głowacki Janusz, 2004, La quatrième sœur, trad. K. et K. Wyrzykowska, Paris : L’avant scène théâtre.

(Pe)  Hłasko Marek, 1956, Pętla, (in :) Dzieła zebrane. Pierwszy krok w chmurach, Warszawa : Da Capo, 1994.

Hłasko Marek, 1988, Le noeud, (in :) Le premier pas dans les nuages, trad. T. Domański, P. Berthelin, Grenoble : Cynara.

Hłasko Marek, 1988, En route vers le ciel, (in:) Le premier pas dans les nuages, trad. T. Domański, P. Berthelin, Cynara, Grenoble.

(Prz) Iwaszkiewicz  Jarosław, 1929, Przyjaciele, (in :) Opowiadania muzyczne, Warszawa: Czytelnik, 1971.

Iwaszkiewicz   Jarosław, 1993, Amis, trad. M. Smorąg, Paris: Editions Balland.

(KP) Konwicki Tadeusz, 1977, Kompleks polski, Warszawa : Alfa, 1990.

Konwicki Tadeusz, 1988, Le complexe polonais, trad. H. Włodarczyk, Paris : P.O.F. Robert Laffont.

(Cz) Konwicki  Tadeusz, 1992, Czytadło, Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza.

Konwicki  Tadeusz, 1994, Roman de gare contemporain, trad. M. Laurent, Paris : Robert Laffont.

(KWM)  Konwicki  Tadeusz, 1974, Kronika wypadków miłosnych, Warszawa : Czytelnik, 1985.

Konwicki Tadeusz, 1987, Chronique des évènements amoureux, trad. H. Włodarczyk, Paris : POF.

(CN)  Mrożek Słaowimr, 1963, Czarowna noc, (in :) Utwory sceniczne I, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973.

Mrożek Słaowimr, 1992, La nuit de rêve, (in:) Théâtre 2. Oeuvres complètes III, Montricher : Noir sur Blanc.

(P) Mrożek Słaowimr, 1983, Pieszo, Warszawa : Czytelnik.

Mrożek Słaowimr, 1993, À pied, trad. L. Dyèvre, Théâtre 2. Oeuvres complètes III,  Montricher (Suisse) : Noir sur Blanc.

(OWN)  Hłasko Marek, 1956, Odlatujemy w niebo, (in :) Dzieła zebrane. Pierwszy krok w chmurach, Warszawa : Da Capo, 1994.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.