Les poètes provençaux « nommés troubadours » aux yeux de la critique polonaise du XIXe siècle

Anna Loba

Abstrakt

Provencal poets „named troubadours” in the eyes of Polish nineteenth century criticism

The interest in the Middle Ages begins in Poland in the nineteenth century with works dedicated to the poetry of the troubadours. The appearance of these essays, written exclusively in Polish, converges in time with the publication in France of the first serious works devoted to the Occitan lyric. My purpose is to try to compare these two phenomena related to the birth of medieval and Occitan studies in France and Poland. The choice of troubadours as an object of study is not fortuitous and tells us much more about the nineteenth century men and women and their time than of the Middle Ages. 

Słowa kluczowe: troubadours, medievalism, Polish reception
References

Asnyk Adam, 1872, Rozkwit średniowiecznego romantyzmu na południu Europy, Kraj: 154–156. 

Asnyk Adam, 1872, Trubadurowie, Kraków: nakładem Wydawnictwa « Kraj ». 

Borowski Leon, 1820, Uwagi nad poezją i wymową pod względem ich podobieństwa i różnicy z ćwi­czeniami niektórych gatunków stylu, Dziennik Wileński II, 3: 312–339.

Brodziński Kazimierz, 1818, O klasyczności i romantyczności, tudzież o duchu poezji polskiej, Pamiętnik Warszawski X: 356–381 ; 516–540, XI: 23–45 ; 117–148 ; 347–389. 

Brodziński Kazimierz (trad.), 1819, François-Just-Marie Raynouard, Templaryusze, trajedya w 5 ak­tach z dodaniem historycznéy wiadomości o Templariuszach, Kazimierz Brodziński (trad.), War­szawa: Drukiem Zawadzkiego i Weckiego. 

Brodziński  Kazimierz, 1934a, O klasyczności i romantyczności, tudzież o duchu poezji polskiej, (in:) Pisma estetyczno-krytyczne, Aleksander Łucki (red.), t. I, Warszawa: Jan Cotty, 5–94. 

Brodziński Kazimierz, 1934b, O poetycznej naturze niemieckiej, (in:) Pisma estetyczno-krytyczne, Aleksander Łucki (red.), t. I, Warszawa: Jan Cotty, 95–103. 

Brodziński Kazimierz, 1820, O francuskich pieśniach ludu, Tygodnik Polski 1: 25–47. 

Brodziński Kazimierz, 1934c, O francuskich pieśniach ludu, (in:) Pisma estetyczno-krytyczne, Alek­sander Łucki (red.), t. I, Warszawa: Jan Cotty, 151–166. 

Duhamel Léopold, 1901, Catalogue général des manuscrits des bibliotheques publiques de France. Départements, vol. XXXIV, Carpentras, vol. I, Paris: Librairie E. Plon, Nourrit et Cie. 

Goldman Jean, 1937, La philologie romane en Pologne, Archivum Neophilologicum II: 71–318. 

Jeanroy Alfred, 1931, Les études provençales du XVIe siecle au milieu du XIXe, Annales du Midi 43: 129–159. 

Kacprzak Marta M., 2016, Wincenty Krasiński i historia literatury: Rzut oka na wieszczów Prowancji zwanych trubadurami, (in:) Wincenty Krasiński. Życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego, Roman F. Kochanowicz, Tadeusz Skoczek (red.), Warszawa–Opinogóra: Muzeum Nie­podległości w Warszawie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 75–106. 

Kasprzyk Krystyna, 1955, Literatura staroprowansalska w Polsce, Kwartalnik Neofilologiczny: 110–122. 

Krasiński Wincenty, 1818, Rzut oka na wieszczów Prowancyi zwanych trubadurami, Warszawa: Dru­karnia Zawadzkiego i Wedzkiego. 

Kraszewski Józef Ignacy, 1839, Poezja trubadurów, (in:) Wizerunki i roztrząsania naukowe, t. XI, Wilno: Józef Zawadzki, 5–73. 

La Curne De Sainte-Palaye Jean-Baptiste de, 1774, L’Histoire littéraire des troubadours conte­nant leurs vies, les extraits de leurs pieces et plusieurs particularités sur les mours, les usages et l’histoire du douzieme et du treizieme siecles, Paris: Durand Neveu, 3 vol. 

Lafont Robert, 1982, Le « Midi » des troubadours: histoire d’un texte, Romantisme 12: 25–48. 

Legrand D'Aussy Pierre Jean-Baptiste, 1781, Observations sur les troubadours, Paris: Eugene Onfroy. 

Leterrier Sophie-Anne, 2005, Troubadours et trouveres – un dialogue nord-sud ?, Revue du Nord 2, 360– 361: 441–458. 

Łucki Aleksander (red.), 1924, Towarzystwo Filomatów: wybór tekstów, Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza. 

Raynouard François-Just-Marie, 1816–1821, Choix des poésies originales des troubadours, Paris: Firmin Didot, 6 vol. 

Rochegude Henri-Pascal de, 1819, Parnasse occitanien, ou choix de poésies originales des trouba­dours tirées des manuscrits nationaux, Toulouse: Bénichet Cadet. 

Sismondi Jean Charles Léonard Simonde de, 1813, De la littérature du midi de l’Europe, Paris: Treut­tel et Würtz. 

Słowacki Euzebiusz, 1826, O poezyi, (in:) Dzieła z pozostałych rękopismów ogłoszone, t. 2, Wilno: Józef Zawadzki własnym nakładem, 53–184. 

Staël-Holstein Germaine de, 1852, De l’Allemagne, Paris: Firmin Didot. 

Villemain Abel-François, 1830, Cours de littérature française. Tableau de la littérature du Moyen Âge en France, en Italie, en Espagne et en Angleterre, vol. 1, Paris: Pichon et Didier. 

Zantedeschi Francesca, 2009, La romanistique en France au XIXe siecle, Romanitas, Lenguas y Li­teraturas Romances 4.1. Source Internet: http://romanitas.uprrp.edu/vol_4_num_1/zantedeschi. html. 

Zdanowicz Aleksander (red.), 1861, Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków, vol. 2, P–Ż, Wilno: M. Orgelbrand. 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.