Rimodellamento semantico di alcuni italianismi in polacco – uno studio contrastivo

Maria Malinowska

Abstrakt

O adaptacji semantycznej niektórych italianizmów w języku polskim – analiza kontrastywna
Autorka podejmuje tematykę adaptacji semantycznej niektórych italianizmów we współczesnej polszczyźnie w porównaniu z włoskim słowem źródłowym. Badane leksemy należą do zasobów aktywnego słownictwa użytkowników języka polskiego, na co wskazują nie tylko ich definicje słownikowe, ale również ich obecność w korpusie języka polskiego PWN. Z analizy kilku badanych italianizmów oraz ich pierwowzorów wynika, że wszystkie przechodzą adaptację semantyczną (choćby w niewielkim stopniu), co jest spowodowane zmianą kręgu kulturowego (inne realia pozajęzykowe konkretne lub kulturowe). Powyższa adaptacja jest również spowodowana wymogami kontekstualizacji w różnych otoczeniach semantyczno-składniowych w języku docelowym. Analizowane italianizmy są używane w znaczeniu referencyjnym (pożyczki kulinarne – zawężenie znaczenia) lub jako cytaty dotyczące rzeczywistości Włoch (omerta, kamorra). Odzwierciedlają polisemię wzoru leksykalnego (getto, mafia), bądź przechodzą znaczną ewolucję semantyczną (kawaler) albo zmieniają znaczenie konotacyjne (faszyzm).

References

BENCINI A., MANETTI B., 2005, Le parole dell’Italia che cambia, Firenze: Le Monnier.

BOREJSZO M., 2007, Zapożyczenia włoskie we współczesnej polszczyźnie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

FILIPOVIĆ R., 1997, The Theoretical Background of the Project ‘The English Element in European Languages’, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia 42, 105–111.

GUSMANI R., 1981, Saggi sull’interferenza linguistica, vol. I, Firenze: Casa Editrice Le Lettere.

LANGACKER R., 1997, The contextual basis of cognitive semantics, in: Language and Conceptualization, J. Nuyts, E. Pederson (eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 229–252.

ORIOLES V., 2000, Sul rimodellamento semantico di russismi in italiano, in: “Amant Alterna Camenae”. Studi Linguistici e Letterari offerti a Andrea Csillaghy in occasione del suo  60-esimo compleanno, A. Carli, B. Töttössy, N. Vasta (eds.), Alessandria: Edizioni dell’Orso, 597–608.

WIDŁAK S., 2006, Italia e Polonia. Popoli e lingue in contatto, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.