Il ruolo della competenza linguistica nell’acquisizione della competenza comunicativa in italiano come LS (apprendenti di madrelingua polacca livelli C1, C2)

Maria Malinowska

Abstrakt

‘Znaczenie kompetencji językowej w opanowaniu kompetencji komunikacyjnej w języku włoskim auczanym na wydziałach filologicznych (poziomy C1 i C2)


Artykuł analizuje znaczenie kompetencji językowej w opanowaniu kompetencji komunikacyjnej przez studentów wydziałów filologicznych na poziomie C1 i C2, zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Radę Europy. Artykuł nawiązuje do definicji kompetencji komunikacyjnej będącej obecnie celem nauczania języków obcych i przypomina, że kompetencja językowa jest podstawowym komponentem kompetencji komunikacyjnej. Niechęć studentów do uczenia się gramatyki rozumianej jako źródło struktur morfologiczno-składniowych i semantycznych prowadzi do bardzo powierzchownego opanowania języka i do umiejętności komunikowania treści raczej konkretnych niż abstrakcyjnych. Powyższe uwagi w szczególności odnoszą się do języków romańskich, skomplikowanych pod względem morfologiczno-składniowym, które wymagają sporego wysiłku ze strony uczących się w opanowaniu samego systemu językowego. Ponadto należy pamiętać, że niski poziom kompetencji językowej stanowi największą przeszkodę w opanowaniu kompetencji komunikacyjnej (brak akceptacji ze strony rozmówcy), ponieważ czym innym jest niemówienie o czymś z braku okazji, a czym innym nieporuszanie danego tematu na skutek ograniczonch możliwości spowodowanych nieznajomością właściwych struktur morfologiczno-składniowych i semantycznych.

References

BACHMANN Christian, LINDENFELD Jacqueline, SIMONIN Jacky, 1981, Langage et communica-tions sociales, Paris: Hatier.

BALBONI Paolo E., 1994, Didattica dell’italiano a stranieri, Roma: Bonacci editore.

BERRUTO Gaetano, 1974, La sociolinguistica, Bologna: Zanichelli.

BERRUTO Gaetano, 1999, Fondamenti di sociolinguistica, Roma–Bari: Laterza.

CHICK J. Keith, 1990, Reflections on language, interaction and context: micro- and macro-issues, (in:) Cultural communication and intercultural contact, Hilldale NJ: Lawrence Erlbaum, 253–257.

COPPOLA Daria, 2008, Dall’approccio comunicativo all’approccio dialogico: una nuova pro-spettiva per l’insegnamento/apprendimento linguistico, (in:) Atti del Convegno ‘Il mondo delle lingue nel nostro paese’ (Prato 20–22 ottobre 2008), vol. I, La Marina editore, 32–44.

COSERIU Eugenio, 2007, Linguistica del testo – introduzione a una ermeneutica del senso, Roma: Carocci.

HYMES Dell H., 1984, Vers la compétence de communication, Paris: Hatier.

HYMES Dell H., 1980, Fondamenti di sociolinguistica – un approccio etnografico, Bologna: Zanichelli.

MEZZADRI Marco, 2004, Il Quadro comune europeo a disposizione della classe – un percorso verso l’eccellenza, Perugia: Edizioni Guerra – Soleil.

ZORZI Daniela, 1996, Dalla competenza comunicativa alla competenza comunicativa interculturale, Babylonia 2, 46–52.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.