La conceptualización metafórica de los sentimientos de alegría y felicidad en español y polaco. Un estudio basado en corpus

Joanna Adamiczka

Abstrakt

Metaforyczna konceptualizacja radości i szczęścia w języku hiszpańskim i polskim. Badanie oparte na korpusie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie opartej na korpusie analizy porównawczej pewnych metaforycznych konceptualizacji pojęć wyrażanych przez hiszpańskie słowa alegría i felicidad oraz ich polskie odpowiedniki tłumaczeniowe: radość i szczęście. Badanie ujawnia różnice wewnątrzjęzykowe i międzyjęzykowe dotyczące stopnia, w jakim wyrażenia z tymi leksemami uczestniczą w metaforach pojęciowych opartych na domenach źródłowych DAWANIA, SZUKANIA i ZNAJDYWANIA, PODRÓŻY oraz PŁYNU W POJEMNIKU. Wyniki analizy danych językowych pozwalają na sformułowanie hipotez dotyczących sposobu rozumienia uczuć radości i szczęścia w języku polskim i hiszpańskim.

References

APRESJAN Jurij D., 1994, Naiwny obraz świata a leksykografia, Etnolingwistyka 6, 5–12.

JÄKEL Olaf, 2003, Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu, Kraków: Universitas.

LAKOFF George, 1993, The contemporary theory of metaphor, (en:) Metaphor and thought, Andrew Ortony (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 202–251.

LAKOFF George, JOHNSON Mark, 1996 [1980], Metáforas de la vida cotidiana (Introducción de José Antonio Millán y Susana Naraotzky), Madrid: Cátedra.

MARINA José Antonio, LÓPEZ PENAS Marisa, 1999, Diccionario de los sentimientos, Barcelona: Anagrama.

MIKOŁAJCZUK Agnieszka, 2008, O metaforycznej konceptualizacji radości i szczęścia w języku polskim w kontekście porównawczym (wybrane zagadnienia), (en:) Pojęcie – słowo – tekst, Renata Grzegorczykowa, Krystyna Waszakowa (ed.), Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 45–87.

MIKOŁAJCZUK Agnieszka, 2009, Obraz radości we współczesnej polszczyźnie, Warszawa: Wyd. Naukowe Semper.

STEFANOWITSCH Anatol, 2004, HAPPINESS in English and German: A Metaphorical Pattern Analysis, (en:) Language, Culture, and Mind, Michel Achard M., Kemmer S. (ed..), Chicago: CSLI Publications, 137–149.

STEFANOWITSCH Anatol, 2007, Words and their metaphors, (en:) Corpus-based approaches to metaphor and metonymy, Anatol Stefanowitch, Stefan Th. Gries (ed.), Berlin: Mouton de Gruyter.

WIERZBICKA Anna, 1999, Emotions across languagues and cultures, Diversity and universals, Cambrigde: Cambrigde University Press.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.