Instrukcje dla autorów

ZALECENIA REDAKCYJNE
ROMANICA CRACOVIENSIA

Prosimy o uwzględnienie poniższych kryteriów edytorskich.

●  Artykuły w dowolnym języku romańskim lub po angielsku o długości 20 000-30 000 znaków, (artykuł i przypisy wraz ze spacjami), po korekcie językowej, prosimy przysyłać jako załącznik (format Word).

● W osobnym pliku należy umieścić biogram autora w języku angielskim (do 1 000 znaków).

 

Artykuł

● Plik w formacie doc, czcionka Times New Roman, pojedynczy odstęp między wierszami, tekst wyjustowany.

● Rozmiar czcionki :

11 - tekst ciągły i nagłówki

10 – przykłady i cytaty oraz bibliografia

9 - przypisy na dole strony oraz tekst w tabelkach

● Pierwszy wiersz akapitów: 0,5 cm. Prosimy nie stosować formatowanych wcięć i odstępów. Jak najmniej zbędnego formatowania!

● Imię i nazwisko autora, afiliacja w języku artykułu, adres e-mail oraz numer ORCID powinny być napisane czcionką pogrubioną i znajdować się w lewym górnym rogu pierwszej strony.

● Tabele i wykresy winny być opatrzone numerem oraz posiadać tytuł.

● Krótkie cytaty winny być umieszczone w cudzysłowie zgodnie z zasadami danego języka (np. « La signification… », “La significación...”) i włączone w tekst; natomiast dłuższe cytaty należy rozpocząć od nowej linii i wyróżnić je rozmiarem czcionki 10.

● Tytuł artykułu, streszczenia (400–800 znaków ze spacjami) i słowa kluczowe w języku angielskim należy umieścić na początku tekstu.

 

Artykuł recenzyjny

Artykuły w dowolnym języku romańskim lub po angielsku o długości 10 000-20 000 znaków (artykuł i przypisy wraz ze spacjami), po korekcie językowej, prosimy przysyłać jako załącznik (format Word). Obowiązują powyższe kryteria edytorskie.

Artykuł recenzyjny, dotyczący publikacji naukowej wydanej nie wcześniej niż dwa lata wstecz, musi wpisywać się tematycznie w profil czasopisma. Nie może ograniczać się do komentarza dotyczącego treści omawianej publikacji, lecz musi także zawierać pogłębioną krytyczną analizę uwzględniającą aktualny stan badań.

 

Bibliografia

Bibliografia obejmuje jedynie pozycje cytowane w tekście.

W tekście odnośniki do cytowanych dzieł powinny być ujmowane w nawiasach, czyli: (Świątkowska 2000: 21).

Bibliografia umieszczona na końcu artykułu powinna być ułożona alfabetycznie i zapisana zgodnie z poniższym wzorem (nazwiska autorów KAPITALIKAMI):

● Książki:

ŚWIĄTKOWSKA Marcela, 1987, L’imparfait en français moderne, Kraków: Wyd. UJ.

● Prace zbiorowe:

ŚWIĄTKOWSKA Marcela, SOSNOWSKI Roman, PIECHNIK Iwona (red.), 2004, Maestro e amico: miscellanea in onore di Stanisław Widłak, Kraków: Wyd. UJ.

● Artykuły w czasopismach:

ŚWIĄTKOWSKA Marcela, 2006, L’interjection : entre deixis et anaphore, Langages 161 : 47–56.

● Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

ŚWIĄTKOWSKA Marcela, 2001, L’interjection est-elle polysémique ?, (in:) Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąmbskiej-Prokop, Iwona Piechnik, Marcela Świątkowska (red.), Kraków: Wyd. UJ, 321–325.

● Publikacje online (w obrębie głównej bibliografii) z podanym adresem i datą dostępu sygnalizowaną w nawiasie półokrągłym :

KACZMAREK Tomasz, L’Âme en folie de François de Curel : à la recherche d’un nouveau paradygme dramatique, Romanica Cracoviensia 20 (4) : 199-205, disponible sur : https://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/2020/Tom-20-Numer-4/art/18770/ (consulté le 14 juillet 2021).