Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Karolina Czerska, Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.

Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser. W 2018 roku do redakcji dołączyła dr Karolina Czerska jako sekretarz redakcji, a w 2021 roku - dr Agnieszka Kocik (sekretarz redakcji, dział "Recenzje" i mgr Tomasz Krupa (sekretarz redakcji, dział językoznawstwo).

Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim.

Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 

Umiędzynarodowienie czasopisma „Romanica Cracoviensia” przez zwiększenie liczby zagranicznych recenzentów w latach 2019 i 2020 – zadanie finansowane w ramach umowy nr 898/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

L’internationalisation de la revue Romanica Cracoviensia par l’augmentation du nombre d’évaluateurs étrangers dans les années 2019 et 2020 – projet financé dans le cadre du contrat no 898/P-DUN/2019 sur les fonds du Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur destinés à promouvoir les sciences.

Obecnie trwa nabór artykułów do numerów 2025/1 i 2025/2. W czasopiśmie został stworzony nowy dział "Recenzje". Zachęcamy do nadsyłania omówień publikacji wpisujących się tematycznie w profil czasopisma.

 

 

ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 4

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska, Agnieszka Kocik, Tomasz Krupa
Opublikowano online: 22 listopada 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Saisir le vouloir-dire du français par les étudiants polonophones : quelles difficultés et quelles facilités ?

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 4, s. 309-321
Data publikacji online: 22 listopada 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.031.14433

Recensions

L’évolution de la pensée excentrique dans l’ouvrage Les francs-tireurs de la pensée. Sur quelques figures de l’esprit romantiques et post-romantiques de Agnieszka Kocik

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 4, s. 323-329
Data publikacji online: 22 listopada 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.032.14434

Del error a la perfección. Tomasz Niestorowicz, El aprendizaje de la oposición imperfecto/indefinido en estudiantes polacos de ELE

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 4, s. 331-336
Data publikacji online: 22 listopada 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.033.14435

Relaciones semántico-sintácticas en Entre el léxico y la sintaxis: las fases de los eventos de María Martínez-Atienza de Dios

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 4, s. 337-343
Data publikacji online: 22 listopada 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.034.14436