Santander Art and Culture Law Review

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski

Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.

Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej.

http://unescochair.blogspot.com/

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

ISSN 2391-7997
e-ISSN 2450-050X
Punkty MEiN: 2019: 20 | 02.2021: 40 | 12.2021: 100
Właściciel czasopisma:
Bachlaw Foundation. Czasopismo afiliowane na Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7)

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski
Opublikowano online: 2021

Wywiad

Sortuj według

Z Rafałem Kameckim, współzałożycielem i prezesem Artinfo.pl, rozmawia Alicja Jagielska-Burduk

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 9-20
Data publikacji online: grudzień 2021

Artykuły

Prawo do wizerunku w społeczeństwie informacyjnym

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 21-38
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.002.14591

Prawo spadkowe vs. sprawiedliwa sukcesja obiektów dziedzictwa kulturowego?

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 39-60
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.003.14592

Nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w obrocie dziełami sztuki. Między implementacją V AMLD a rozwiązaniem systemowym

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 61-82
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.006.14595

Własność znalezisk – wybrane zagadnienia związane z cywilnoprawną sytuacją poszukiwacza zabytków

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 83-100
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.008.14597

Miasta i ich symbole. Uwarunkowania prawne marketingowego wykorzystywania wyglądu znanych zabytków

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 101-118
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.009.14598

Polska kultura łowiecka jako niematerialne dziedzictwo kulturowe

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 119-144
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.007.14596

KOMENTARZE

The History of Artistic Freedom as a Legal Standard in Western Culture: An Attempt at Periodization of the Process of Its Formation

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 145-170
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.010.14599

Administracyjnoprawny status muzealiów w hiszpańskim porządku prawnym

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 171-184
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.004.14593

GLOSA

Glosa do uchwały Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 lipca 2020 r., sygn. akt III SA/Po 261/20. Dofinansowanie na zabytek nieruchomy znajdujący się w innej gminie

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 185-194
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.014.14943

VARIA

Prawo ochrony dziedzictwa kulturowego. Quo vadis?

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 195-220
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.005.14594

ZAGROŻENIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA ŚWIECIE

Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń w 2019 roku

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 221-232
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.001.14590

WYDARZENIA

PUBLIKACJE

Informacja o książce Katarzyny Zalasińskiej Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 240-241
Data publikacji online: grudzień 2021