Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń w 2018 roku

Olgierd Jakubowski

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane przypadki przestępstw w 2018 r. na tle statystyk Policji, Krajowej  Administracji Skarbowej i Straży Granicznej. Warto zauważyć że w roku 2018 weszły w życie nowe systemowe rozwiązania mające ograniczyć zagrożenia dla dóbr kultury. Należy je uwzględniać, badając w przyszłych latach stan bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego. Analizy przypadków przestępstw przeciwko dziedzictwu prowadzone przez autora w latach 2014-2018 pozwalają wskazać na tendencje w działaniach sprawców i określić główne zagrożenia dla zabytków w tym czasie. Komplementarne przedstawienie informacji o zagrożeniu dziedzictwa kulturowego przestępczością jest istotne dla badań mających na celu wypracowanie strategii jego ochrony. 

Criminal Threats to the National Heritage – an Analysis of the Events of 2018
Abstract

This article presents selected cases of cultural heritage crime in Poland during 2018 based on statistics prepared by the local police, the National Revenue Administration and the Border Police. It is worth noting that this is a year in which new systems for the reduction of threats to cultural goods have come into force. It should be considered when assessing the security status of cultural heritage in the future. Studies on various cases of crimes against heritage carried out in 2014-2018 allow one to indicate trends in perpetrators’ activities and identify the main threats to monuments at that time. The complementary presentation of collective information on the threat of cultural heritage is essential for the perspective of research, in order to develop a strategy for its protection. 

Słowa kluczowe: przestępczość, dziedzictwo kulturowe, napad rabunkowy, zniszczenie , crime, statistics, national heritage, robbery, damage
References

Dane z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów – pismo z dnia 31 maja 2018 r., sygn. DC5.8870.421.2019.APGA, niepubl.

Dane z Komendy Głównej Straży Granicznej – pismo z dnia 16 maja 2019 r., sygn. KG-OI-III. Ol 80.53.2019, niepubl.

Grajewski A., Skala zagrożeń przestępczością przeciwko dobrom kultury w 2018 r. Efektywność Policji, http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2019/03/2019-1-2-GRAJEWSKI.pdf [dostęp: 3.07.2019].

Jakubowski O., Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń z 2014 roku, „Santander Art and Culture Law Review” 2015, nr 1.

Jakubowski O., Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń z 2015 roku, „Santander Art and Culture Law Review” 2016, nr 1(2).

Jakubowski O., Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń z 2016 roku, „Santander Art and Culture Law Review” 2017, nr 1(3).

Jakubowski O., Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń z 2017 roku, „Santander Art and Culture Law Review” 2018, nr 1(4).

Przestępczość przeciwko dobrom kultury w 2018 r., https://stratyzabytkow.nimoz.pl/aktual/przestepczosc-przeciwko-dobrom-kultury-2018-r/ [dostęp: 3.07.2019].

Szafrański W., Księgi ewidencyjne jako element kontroli obrotu zabytkami? Na marginesie projektu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury, w: I. Gredka-Ligarska, D. Rozmus (red.), Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami. Na styku archeologii i prawa, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2017.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067, 2245.

Zalasińska K., Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków – w kierunku systemowych zmian w ochronie zabytków, http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2019/03/2019-1-2-ZALASINSKA.pdf [dostęp: 3.07.2019].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.