Wymiar urlopu wypoczynkowego bibliotekarzy niebędących nauczycielami akademickimi

Iwona Gredka

Abstrakt
Błędna interpretacja przepisu art. 264 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym spowodowała bezprawne przypisywanie bibliotekarzom niebędącym nauczycielami akademickimi uprawnienia do urlopu wypoczynkowego w zwiększonym wymiarze 36 dni. Prawidłowa wykładnia tego przepisu, zgodnie z którą mianowanym pracownikom bibliotecznym oraz pracownikom dokumentacji i informacji naukowej zatrudnionym na stanowiskach: kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty przysługuje urlop wypoczynkowy wynoszący 26 dni, spotkała się natomiast z krytyką w środowisku bibliotekarzy. Bibliotekarze postawili zarzut, że pozbawia się ich uprawnienia do urlopu w zwiększonym wymiarze, który słusznie im się należy w świetle przepisów obowiązującego prawa. Tymczasem należy podkreślić, że od dnia wejścia w życie ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. od 1 września 2005 r., bibliotekarze niebędący nauczycielami akademickimi nie mają uprawnienia do urlopu w wymiarze 36 dni, albowiem zostali tego uprawnienia pozbawieni przez samego ustawodawcę. W niniejszym artykule przedstawiono analizę trzech aktów prawnych: 1) ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, 2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, a także 3) ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zwrócono także uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 18 stycznia 2013 r., II PZP 7/12, w której Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdza, iż bibliotekarze od dnia 1 września 2005 r. nie mają prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych. Z analizowanych przepisów jednoznacznie wynika zatem, że uprawnienie do 36 dni urlopu wypoczynkowego przysługiwało bibliotekarzom niebędącym nauczycielami akademickimi wyłącznie do końca obowiązywania ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. Uprawnienia takiego nie przywidywała już natomiast ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w okresie przed jej nowelizacją i uprawnienie to nie zostało również przywrócone w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym z 2011 r. Podsumowując poczynione rozważania, należy zatem stwierdzić, że od 1 września 2005 r. bibliotekarze niebędący nauczycielami akademickimi nie mają uprawnienia do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni, lecz ich urlop wypoczynkowy wynosi 26 dni.

 

Holiday entitlement of librarians who are not academic teachers

Abstract

The misinterpretation of the provisions of Article 264 section 7 of the Act of 27th July 2005 – Law on Higher Education resulted in the unlawful attribution to librarians who are not academic teachers of an entitlement to annual leave of 36 days, whilst a proper interpretation of the same Article reads that library staff as well as workers employed as library curators, senior librarians and senior documentalists are entitled to 26 days of annual leave. This interpretation, however, encountered criticism from the librarian community. Nevertheless, pursuant to the applicable law in Poland, as of 1st September 2005 librarians who are not academic teachers are not entitled to annual leave of 36 days and their entire holiday entitlement is 26 days.

Słowa kluczowe: Law on higher education, holiday entitlement, librarian
References
Błachnio-Parzych A., Przepisy odsyłające systemowo (wybrane zagadnienia), „Państwo i Prawo” 2003, nr 1.
Golec-Nycz E., Problemy związane z urlopami bibliotekarzy, „Biuletyn EBIB” 2013, nr 4(140).
Izdebski H., J.M. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013.
Liwo M., w: S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, Rzeszów 2008.
Nowacki J., Studia z teorii prawa, Kraków 2003.
Nowik P., w: M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2012.
Pismo datowane na dzień 9 września 2011 r., skierowane przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” UWM w Olsztynie oraz przez Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w UWM w Olsztynie do Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, www.uwm.edu.pl/solidarnosc/inne/Zal-1_Bibliotekarze_UWM_09-09-2011.pdf [dostęp: 14.05.2015].
Pismo Prezesa Rady Ministrów do Marszałka Sejmu RP, datowane na dzień 30 czerwca 2004 r., znak: SSP 140-46(3)/04, http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/0/2B8E1728AC7A06E0C1256F12004750E1/$file/2720-x.pdf [dostęp: 14.05.2015].
Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 listopada 1998 r., II CKN 873/97, Legalis, https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mrswglrtgyzdani [dostęp: 14.05.2015].
Propozycje Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, www.rszwin.znp.edu.pl/Biuletyn/poszw.doc [dostęp: 14.05.2015].
Skoczyński J., Prawo o szkolnictwie wyższym – Przepisy międzyczasowe – Mianowany kustosz biblioteczny – Wymiar urlopu wypoczynkowego (Notatka do sprawy II PZP 7/12), „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2013, nr 1.
Stanowisko Rządu wobec prezydenckiego projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk sejmowy nr 2720), http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/0/2B8E1728AC7A06E0C1256F12004750E1/$file/2720-x.pdf [dostęp: 14.05.2015].
Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 18 stycznia 2013 r., II PZP 7/12, Legalis, https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mrswglrsguydkmrwgm2te [dostęp: 14.05.2015].
Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 84, poz. 455.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. Nr 24, poz. 141 ze zm.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.
Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 14, poz. 113 ze zm.
Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r., II PZP 7/12, Legalis, https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mrswglrsguydkmrwgm2te [dostęp: 14.05.2015]
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 kwietnia 2001 r., I CKN 1405/98, Legalis, https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mrswglrrge2temrzhe2dg [dostęp: 14.05.2015].
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2009 r., sygn. akt I PK 228/08, www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/I%20PK%20228-08-1.pdf [dostęp: 14.05.2015].
Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 2 marca 2011 r., sygn. akt
VIII P 937/10, utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2011 r., sygn. akt XXI Pa 216/11.
Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 1 sierpnia 2012 r., sygn. akt IV P 482/12, utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 października 2012 r., sygn. akt VII Pa 262/12.
Wystąpienie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, pismo znak: KZ NSZZ”S”. I.109.2011, www.solidarnosc.uni.wroc.pl/news/bibli2.pdf [dostęp: 14.05.2015].
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 września 2011 r. skierowane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pismo znak: RPO-647605-I/11/KJ, www.uwm.edu.pl/solidarnosc/inne/Zal-3_Bibliotekarze_List_RPO_do_MNiSzW.pdf [dostęp: 14.05.2015].
Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 stycznia 2012 r., DO-0130/5/2012, www.dso.uj.edu.pl/documents/54627/d030f57c-b50a-4e89-ae62-b11354b9ea72 [dostęp: 14.05.2015].

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.