Santander Art and Culture Law Review,2018, 1/2018 (4)

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski
Rok wydania: 2018
Redakcja numeru: dr Alicja Jagielska-Burduk; dr Żaneta Gwardzińska; dr Magdalena Marcinkowska, redaktor części Orzecznictwo
Słowa kluczowe: archeologia, zabytki, poszukiwania zabytków, stanowisko archeologiczne, wykrywacz metali, uszkodzenie stanowiska archeologicznego , Archaeology, artefacts, metal detecting, archaeological site, metal detector, damage of archaeological site, dziedzictwo kulturowe, muzeum, safe haven, safeguarding, legislacja, zagrożone dziedzictwo, prawo sztuki / cultural heritage, museum, save haven, legislation, heritage in danger, art law, decyzja o pozwoleniu na budowę, rejestr zabytków, organy konserwatorskie, roboty budowlane, pozwolenie konserwatorskie , Construction permit, monument registration, conservation body, construction work, conservation permit, tożsamość, kontestacja, transgresja, obyczajność, stereotypy, nowoczesna kobieta / identity, contestation, transgression, morality, stereotypes, modern woman, Jean-Pierre Camus, powieść pobożna, Palombe, ou la femme honorable, libertynizm, XVII-wieczna powieść francuska , roman dévot (pious romance), libertinage, French 17th century novel, zabytek, układ urbanistyczny, Monument, urban layout, register of monuments, Prawo międzynarodowe publiczne, wolność wypowiedzi artystycznej, sądownictwo międzynarodowe , Public international law, freedom of artistic expression, international adjudication, obraza uczuć religijnych, wolność wypowiedzi, konflikt wartości, wolność ekspresji artystycznej, wolność religijna , Insult religious feelings, freedom of expression, conflict of values, religious freedom, rewolucja francuska, kobiety, prawa obywatelskie, równość, rodzina / The French Revolution, women, citizen rights, equality, family, Kodeks karny, przestępstwa, wykroczenia, delikty administracyjne, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury , cenzura, wolność sztuki, granice wolności słowa , Censorship, freedom of art, limitations of free speech, sztuka, pornografia, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej , Art, pornography, crimes against sexual freedom, przestępczość, napad rabunkowy, zniszczenie , crime, statistics, national heritage, robbery, theft, damage

Orzecznictwo

Sortuj według

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2018 r., sygn. akt II OSK 1187/16 Wpisanie do rejestru zabytków układu urbanistycznego. Wpisanie do rejestru zabytków dodatkowo budynku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 119-130
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.007.9768

Kompetencje organu konserwatorskiego do wydania decyzji  na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a wpis do rejestru – analiza przypadku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 107-118
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.006.9767

Glosa do orzeczenia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 2 lutego 2016 roku (sygn. akt II K 662/14, niepubl.)

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 97-106
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.005.9766

Wywiad

Wywiad z prof. Sonią Katyal

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 11-14
Data publikacji online: 31 października 2018

Wywiad z prof. Aną F. Vrdoljak

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 15-20
Data publikacji online: 31 października 2018

Analizy prawne

Zmiany w zakresie karnoprawnej ochrony zabytków w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 81-96
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.004.9765

Debiuty

Granice wolności artystycznej – zarys problematyki

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 171-188
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.011.9772

Zabytki na uchodźstwie – safe haven jako narzędzie wielopoziomowej współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony dóbr kultury

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 189-214
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.012.9773

Artykuły

Sztuka a pornografia

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 21-44
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.001.9762

Między prawem a faktem – wewnątrz-instytucjonalna cenzura sztuki nieobyczajnej

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 45-62
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.002.9763

O potrzebie nowej umowy międzynarodowej chroniącej swobodę twórczości artystycznej

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 63-80
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.003.9764

WYDARZENIA

VII Symposium Opoliense „Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie w literaturze, kulturze i prawie”  Uniwersytet Opolski, 10-11 maja 2018 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 251-252
Data publikacji online: 31 października 2018

V Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego Lubostroń, 17-19 września 2018 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 237-239
Data publikacji online: 31 października 2018

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 240-242
Data publikacji online: 31 października 2018

Jubileusz muzeów w Klukach i Swołowie oraz Seminarium Naukowe „Organizacyjno-prawne uwarunkowania w funkcjonowaniu muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Stan obecny – propozycje zmian 5-7 czerwca 2018 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 247-250
Data publikacji online: 20 grudnia 2018

Warsztat badawczy organizowany przez Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 253-254
Data publikacji online: 31 października 2018

Sprawozdanie z Konferencji „Muzea uczelniane: wyzwania, zagrożenia, możliwości” Politechnika Łódzka, 17-19 września 2018 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 243-246
Data publikacji online: 31 października 2018

Publikacje

Wolność twórczości w granicach prawa. Opinia o monografii Mateusza Bieczyńskiego Od zakazu do wolności.

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 255-259
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.014.9791

Informacja o książce pt. Restytucja i ochrona dóbr kultury. Zagadnienia prawne 

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 260-262
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.015.9792

Varia

Rewolucja Francuska a kwestia przyznania kobietom pełni praw obywatelskich – dlaczego Francuzki musiały zostać w domu?

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 141-156
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.009.9770

Pomiędzy występkiem a cnotą: trudna droga człowieka światowego w powieści Jean-Pierre Camusa Palombe, ou la femme honorable

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 131-140
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.008.9769

Od buntu do wyzwolenia. Image kobiety nieobyczajnej według Sidonie-Gabrielle Colette, Simone de Beauvoir, Françoise Sagan i Marguerite Duras

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 157-170
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.010.9771

Zagrożenia dziedzictwa kulturowego na świecie

Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń w 2017 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 215-236
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.013.9774