Księga inwentarzowa księgozbioru hrabiów Skórzewskich z Lubostronia – zachowana

Ryszard Nowicki

Abstrakt

Bibliotekę pałacową w Lubostroniu na początku XIX w. założył Fryderyk hrabia Skórzewski. Do 1939 r. stanowiła własność przedstawicieli rodu Skórzewskich. W latach 20. XX w. wartościowy księgozbiór liczył ok. 20 tys. tomów. Zgromadzone materiały piśmiennicze nie były skatalogowane. W artykule udowodniono, że zachowana księga inwentarzowa pochodzi z XIX w. i dotyczy biblioteki lubostrońskiej. Na temat jej istnienia nie znajdziemy żadnej informacji w literaturze przedmiotu.

 

Inventory Book of the Skórzewski Counts’ Lubostroń Library Collection – Preserved
Abstract

The palace library was established by count Fryderyk Skórzewski at Lubostroń at the beginning of the 19th century. Up to 1939, it was owned by the Skórzewski family representatives. In the 1920s, the valuable collection numbered approximately 20,000 volumes. However, the collection was not catalogued. This article proves that the preserved inventory book dates from the nineteenth century and concerns the library in Lubostroń. No information about the book is found in the source literature.

Słowa kluczowe: biblioteka, Skórzewscy, Lubostroń, Polska, XIX wiek , Library, Skórzewski family, Poland, 19th century
References

Bieńkowska B. (red.), Informator o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939-1945 (bez Ziem Wschodnich), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poznań 2000.

Bieńkowska B., Kowalski W., Łaskarzewska H., Paszkiewicz U., Waligórski S., Straty bibliotek w czasie II wojny światowej w granicach Polski z 1945 roku. Wstępny raport o stanie wiedzy. Część I. Analiza, Część II. Tablice, Reklama Wojciech Wójcicki, Warszawa 1994.

Chwalewik E., Zbiory polskie, t. 1, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, Warszawa 1926.

Inventarium des Nachlass der 18 XI 1774 in Berlin verstorbenen Fr. Grafin von Skórzewska, Archiwum Państwowe Poznań, Akta majątkowe i rodzinne Skórzewskich – Lubostroń, sygn. 27, k. 137-168 Inwentariumsverzeichnis zu Schloss Lubostroń, Akta majątkowe i rodzinne  Skórzewskich – Lubostroń, sygn. 29, k. 59-106.

Kłudkiewicz K., „Czarować chciała tylko powabem umysłu”. O formacji intelektualnej Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej na podstawie inwentarza jej księgozbioru, „Biblioteka” 2017, nr 21(30).

Kopiały listów Władysława Martynowskiego do różnych osób z lat 1887-1890, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 12533/II, k. 329 – Władysław Bartynowski do Leona Skórzewskiego, Kraków, 15 III 1889 r.

Korespondencja Stanisława Pigonia, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, sygn. 10822 III, k. 145 – List Zygmunta Skórzewskiego do Stanisława Pigonia, [Czerniejewo,] 27 X [19]29 r.

Korespondencja Wacława Borowego dotycząca wydania dzieł Mickiewicza, Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. III/7507, k. 11 – List Zygmunta Skórzewskiego do Andrzeja Wojtkowskiego, Czerniejewo, 25 III 1936 r.

Kosmanowa B., Biblioteki polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1982.

Listy literatów i uczonych polskich, głównie XIX wieku, Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. 2674, k. 112 – Klemens Kantecki do Leona Skórzewskiego, Poznań, 24 VIII 1875 r. 

Notatka z przekazania do Archiwum Franciszkanów rękopisu „Rejestru alfabetycznego” pozycji książkowych, [Warszawa], 2 VIII 2017 r., Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Warszawie [bez sygn.].

Nowicki R., Fragment biblioteki rodowej i ordynackiej Skórzewskich w Bibliotece Raczyńskich, „Biblioteka” 2004, nr 8(17).

Nowicki R., „Księga Pamiątkowa” pałacu w Lubostroniu, „Promocje Kujawsko-Pomorskie” 2007, nr 1-6.

Nowicki R., Listy Ignacego Polkowskiego do Józefa Ignacego Kraszewskiego z lat 1866-1877, „Ziemia Kujawska” 2005, t. 18.

Nowicki R., Skórzewscy. Właściciele dóbr łabiszyńskich. Rola w życiu społeczno-politycznym wielkopolskiego ziemiaństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

Nowicki R., Ślady zbiorów hrabiów Skórzewskich w Australii, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2013, nr 1/74-4/77.

Papiery Ludwika Bernackiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 7049/II, k. 21-51.

Polkowski I., Historia majętności łabiszyńskiej, Biblioteka Lubostrońska w Poznaniu, Poznań 1876.

[Polkowski I.], Łabiszyn w W. Ks. Poznańskim, „Tygodnik Ilustrowany” 1878, t. VI, nr 143.

Rękopis „Rejestru alfabetycznego” pozycji książkowych, Archiwum OO. Franciszkanów Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Warszawie [bez sygn.].

Szeląg Z., Los archiwum Skórzewskich, „Ruch Literacki”, 1965, R. VI, z. 2.

Szeląg Z., Mickiewicz jako korektor „Sonetów wojennych” Stefana Garczyńskiego, „Pamiętnik Literacki” 1963, z. 3.

Szulc-Golska B., Wielkopolskie biblioteki prywatne, w: S. Wierczyński (red.), Biblioteki wielkopolskie i pomorskie, Komitet Organizacyjny IV Zjazdu Bibliofilów i II Zjazdu Bibliotekarzy Polskich, Poznań 1929.

Wojtkowski A., „Habent sua fata…”. Jak rośnie i bogaci się Biblioteka Raczyńskich, „Kurier Poznański” 1932, R. 27, nr 410.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.