Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń w 2019 roku

Olgierd Jakubowski

Abstrakt

Criminal Threats to the National Heritage – an Analysis of the Events of 2019

There are a variety of methods that may be used in the analysis of crimes against cultural heritage which allow us to determine the level of risk. A comprehensive study covering all instances of crime against cultural goods during the period of one year allows us to note tendencies in criminals’ behaviour and help develop methods of counteracting similar crimes in the future. Based on the results of several such case studies, it is then possible to assess the risk of crime against national cultural heritage in a much more appropriate manner and minimise its occurrence. This paper presents selected cases of crimes against cultural heritage that occurred in 2019.

Keywords: crime, statistics, national heritage, theft, damageStreszczenie: W artykule przedstawiono wybrane przypadki przestępstw w 2019 r. Badając zjawisko przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu, można stosować różne metody w celu zdiagnozowania poziomu zagrożenia. Studium konkretnych przypadków przestępstw, których ofiarą padają dobra kultury, w ujęciu rocznym pozwala dostrzec tendencje w działaniach sprawców oraz pomaga wypracować metody przeciwdziałania przyszłym zdarzeniom. Wieloletnie badania przypadków przestępstw godzących w dziedzictwo kul turowe umożliwiają w sposób komplementarny ocenę poziomu zagrożenia takimi czynami i zminimalizowania ryzyka ich występowania.

Słowa kluczowe: przestępczość, dziedzictwo kulturowe, napad rabunkowy, zniszczenie
References

Dane z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów – pismo z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. DC5. 8870.538.2020.APGA, niepubl.

Dane z Komendy Głównej Straży Granicznej – pismo z dnia 22 czerwca 2020 r., sygn. KG-O­I-VIII.0180.50.2020.BK. niepubl.

Grajewski A., Skala zagrożeń przestępczością przeciwko dobrom kultury w 2019 r. Efektyw­ność działań Policji, http://cennebezcenne.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020- 1-2-POLICJA.pdf  [dostęp: 25.09.2020].

https://stratyzabytkow.nimoz.pl/ [dostęp: 20.09.2020].

Jakubowski O., Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń z 2014 roku, „Santander Art and Culture Law Review” 2015, nr 1(1).

Jakubowski O., Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń z 2015 roku, „Santander Art and Culture Law Review” 2016, nr 1(2).

Jakubowski O., Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń z 2016 roku, „Santander Art and Culture Law Review” 2017, nr 1(3).

Jakubowski O., Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń z 2017 roku, „Santander Art and Culture Law Review” 2018, nr 1(4).

Jakubowski O., Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń z 2018 roku, „Santander Art and Culture Law Review” 2019, nr 1(5).

Jakubowski O., Trzciński M., Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Charakterysty­ka zjawiska, w: M. Trzciński (red.), Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

Karaźniewicz J., Specyfika postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawach o prze­stępstwa przeciwko dobrom kultury, „Prokuratura i Prawo” 2019, nr 1.

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, https://skradzionezabytki.pl/i/#/  [dostęp: 25.09.2020].

Odpowiedź z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 9 lipca 2020 r. na wniosek O. Jakubowskiego o informację publiczną do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo­wego, niepubl.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/880 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury, Dz. Urz. UE L 151 z 7.06.2019 r.

Trzciński M., Próba oceny nowych rozwiązań w zakresie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kul­tury, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2019, t. 51, https://doi.org/10.19195/2084- 5065.51.7.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067, 2245.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.