Informacja o książce Olivii Rybak-Karkosz Badanie autentyczności grafiki artystycznej – aspekty kryminalistyczne, ISBN 978-83-7285-917-4, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2020

Alicja Jagielska-Burduk

Abstrakt

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.