Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata jako narzędzie ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego

Katarzyna Zalasińska

Abstrakt

The Polish MOW Register as a tool for preserving documentary heritage

The most recognized means of sharing and disseminating knowledge of documentary heritage elements are the registers (lists) operating under UNESCO’s Memory of the World Program. Material and procedural conditions, in conjunction with the values underlying the UNESCO Memory of the World Program, determine the degree to which the goal of ensuring accessibility, as well as the promotion and dissemination of elements of documentary heritage, is achieved. In this regard, an important role is played by lists operating at the national level, providing the widest access to information on documentary heritage. The purpose of the article is also to consider the legal nature and to refer to the current discussion on the legitimacy of the introduction and shape of the procedure for entry on the national list.

Słowa kluczowe: documentary heritage, UNESCO, cultural heritage
References

Abid A., Un instrument juridique pour ‘Mémoire du monde’?, w: W. Fałkowski (red.), Culture – Memory – Identities. Memory of the world program and diversified perception of the past, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2013.

Asamoah-Hassan H., Institutions for the memory – their role and social impact, w: W. Fałkow­ski (red.), Culture – Memory – Identities. Memory of the world program and diversified per­ception of the past, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2013.

Edmondson R., Memory of the World: An Introduction, w: R. Edmondson, L. Jordan, A. Pro­dan (red.), The UNESCO Memory of the World Programme. Key aspects and Recent Deve­lopments, Springer, 2020.

General Guidelines of the Memory of the World (MoW) Programme, https://en.unesco.org/sites/default/files/mow_general_guidelines_en.pdf [dostęp: 13.11.2022].

Golka M., Pamięć społeczna i jej implanty, Scholar, Warszawa 2009.

https://nid.pl/dziedzictwo-niematerialne/krajowa-lista-niematerialnego-dziedzictwa-kul­turowego/ [dostęp: 13.11.2022].

International Advisory Committee, https://www.unesco.org/en/memory-world/iac-commit­tee [dostęp: 13.11.2022].

Jordan L., The sustainability of the memory: the work of the museums for the Memory of the World, w: W. Fałkowski (red.), Culture – Memory – Identities. Memory of the world program and diversified perception of the past, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warsza­wa 2013.

Komorowski T., Pamięć Świata – polska aktywność w Programie UNESCO, „Biuletyn Informa­cyjny PKN ICOMOS” 2018, nr 1-2 (40-41).184 Nr 1 2021 (7)

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, spo­rządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r., Dz. U. z 2011 r. Nr 172, poz. 1018.

Memory of the World, https://en.unesco.org/programme/mow [dostęp: 1.11.2022].

Nakano R., Japan’s demands for reforms of UNESCO’s Memory of the World: the search for mne­monical security, „Cambridge Review of International Affairs” 2021, nr 4.

Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata, https://www.unesco.pl/komunikacja­-i-informacja/pamiec-swiata/polska-lista-krajowa-programu-pamiec-swiata/ [dostęp: 1.11.2022].

Recommendation concerning the preservation of, and access to, documentary heritage including in digital form, 17 November 2015, Paris, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49358&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [dostęp: 1.11.2022].

Rekomendacja [hasło], w: Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/rekomenda­cja;2573787.html [dostęp: 1.11.2022].

Resaroka K., Oral traditions and memory: reflections, w: W. Fałkowski (red.), Culture – Memo­ry – Identities. Memory of the world program and diversified perception of the past, Naczel­na Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2013.

Russell R., Memory of the World – idea of the Programme, w: W. Fałkowski (red.), Culture – Memory – Identities. Memory of the world program and diversified perception of the past, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2013.

Russell R., The Memory of the World Registers and Their Potential, w: R. Edmondson, L. Jordan, A. Prodan (red.), The UNESCO Memory of the World Programme. Key aspects and Recent Developments, Springer, 2020.

Statistics of Memory of the World, https://en.unesco.org/sites/default/files/statistics_of_ mow.pdf [dostęp: 1.11.2022].

Vilks A., New emotions, old documents (great historical events reconsidered; private, individual histories brought out of oblivion), w: W. Fałkowski (red.), Culture – Memory – Identities. Memory of the world program and diversified perception of the past, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2013.

Zalecenie UNESCO w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego (2015), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016, https://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/wp-content/uploads/2013/09/broszura_ZALECENIA_UNESCO.pdf [dostęp: 1.11.2022].

Zećo M., Tomljanovich W.B., National and University Library of Bosnia and Herzegovina during the current war, „The Library Quarterly” 1996, vol. 66, nr 3, 294-301, https://doi.org/10.1086/602886.

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.