O perspektywach rozwoju instalacji fotowoltaicznych na zabytkach nieruchomych

Marcel Krzanowski

Abstrakt

On prospects for the development of photovoltaic installations on immovable monuments

The evolution of distributed generation involves advantages related to the reduction of gaseous emissions as well as numerous threats. Implementing photovoltaics (PV) on historic buildings is one of them. Legal frameworks in Poland are favorable to PV; however, the projets themselves are not always the best solutions for monumental objects. Considering the legal role of provincial and local government conservators, the paper demonstrates perspectives for the development of a relation between PV and historic buildings. Conservators face enormous challenges in reconciling social expectations related to climate change and the protection of cultural heritage.

Keywords: immovable monument, photovoltaics, administration, climate, heritage


Streszczenie: Rozwój energetyki rozproszonej to nie tylko korzyści wynikające ze zmniejszenia emisyjności gospodarki, ale także liczne wyzwania. Jednym z nich jest problematyka wykorzystywania na zabytkach nieruchomych instalacji fotowoltaicznych. Obecne rozwiązania prawne stanowią niewątpliwą zachętę do lokalizowania tego typu infrastruktury, jednak w niektórych przypadkach sama obecność paneli zagraża unikatowym wartościom obiektu. W artykule przedstawiono prognozy rozwoju korelacji fotowoltaiki i zabytków z uwzględnieniem praktyki stosowania prawa przez wojewódzkich i samorządowych konserwatorów zabytków. Ci ostatni stoją bowiem przed wyzwaniem pogodzenia klimatycznych oczekiwań społeczeństwa z misją ochrony dziedzictwa kultury.

Słowa kluczowe: zabytek nieruchomy, instalacja fotowoltaiczna, administracja, klimat, dziedzictwo
References

Christiernsson A., Geijer M., Malafray M., Legal Aspects on Cultural Values and Energy Efficiency in the Built Enviornment – A Suistainable Balance of Public Interest?, „Heritage” 2021, nr 4.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE, Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012 r. ze zm.

Efektywność energetyczna budynków, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – archiwum, https://www.gov.pl/web/archiwum-inwestycje-rozwoj/efektywnosc-energetyczna-budynkow  [dostęp: 31.10.2021].

Ginter A., Michalak A., Komentarz do art. 36, w: A. Ginter, A. Michalak, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, LEX/el.

Konsultacje publiczne projektu Długoterminowej Strategii Renowacji, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/dlugoterminowa-strategia-renowacji [dostęp: 12.11.2021].

Kowalska E., Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018.

Kruś M., Leoński Z., Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie, w: Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, LEX/el.

Kruś M., Leoński Z., Pozwolenie na budowę, w: Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, LEX/el.

Kurtz-Oręcka K., Cierzniewski P., Problematyka termomodernizacji w budynkach zabytkowych i dawnych, „Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury” 2015, t. 32, z. 62, nr 2.

Morand-Deviller J., L’esthétique décrétée, „Droit et Ville” 1992, t. 33.

Panele fotowoltaiczne – czy bać się pożaru?, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oławie, https://www.gov.pl/web/kppsp-olawa/panele-fotowoltaiczne--czy-bac-sie-pozaru [dostęp: 1.11.2021].

Piecha J., Jagielski J., Uznanie administracyjne, w: J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.

Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 2 listopada 2021 r., znak sprawy: WZ.1331.165.2021.AG.

Pismo Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 2 listopada 2021 r., znak sprawy BKZ.4120.11.1.15.2021.IJ.

Pismo Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z dnia 19 października 2021 r., znak sprawy KZ-02.1431.97.2021.JN.

Pismo Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 2 listopada 2021 r., znak sprawy: BMKZ-S.1431.16.2021.HO, UNP: 54126/BMKZ/-IV/21.

Pismo Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 27 października 2021 r., znak sprawy: BMKZ.1431.12.2021.

Pismo Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z dnia 26 października 2021 r., znak sprawy: MKZ.1431.81.2021 AMA/125830/2021/2.

Pismo Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 października 2021 r., nr 9411/2021, znak sprawy IZNR.1331.46.2021.bs.

Polo López Ch.S., Frontini F., Energy efficiency and renewable solar Energy integration in heritage historic buildings, „Energy Procedia” 2014, nr 48.113

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji, Dz. U. z 2019 r., poz. 1665 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 81.

Sokołowski M.M., Podstawy prawne poprawy efektywności energetycznej w Unii Europejskiej, w: K. Ziemski, P. Lissoń (red.), Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

Szewczyk M., Lokalizacja oraz przygotowanie realizacji inwestycji związanych, w: K. Ziemski, M. Szewczyk, J. Bujny (red.), Prawne uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

The Future of Our Pasts: Engaging cultural heritage in climate action, ICOMOS Climate Change and Cultural Heritage Working Group, Paris 2019.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 955.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840.

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1077 ze zm.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 610 ze zm.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 468 ze zm.

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2021 r., poz. 1873.

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2021 r., poz. 2376.

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie stawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Druk sejmowy Sejmu IX kadencji nr 1129, https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/C981E65DABE43F18C12586C700344217/%24File/1129.pdf   [dostęp: 20.11.2021].114

Węgrzak M.J., Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.

Wiadomość e-mailowa pracownika Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni z dnia 27 października 2021 r. (bez wskazania znaku sprawy).

Wiadomość e-mailowa pracownika Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 28 października 2021 r. (bez wskazania znaku sprawy);

Wróbel A., Komentarz do art. 7, w: M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2021.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2009 r., sygn. akt II OSK 1250/08.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2015 r., sygn. akt II OSK 340/14.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 2453/17.

Zachariasz I., Komentarz do art. 10, w: H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, LEX/el.

Zeidler K., O znaczeniu i roli teorii konserwatorskiej w procesie stosowania prawa, w: B. Szmygin (red.), Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Warszawa–Lublin 2008.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.