Zagadnienie inwentarzy w muzeach i inwentaryzacji kolekcji w świetle dorobku normatywnego UNESCO

Alicja Jagielska-Burduk,

Joanna Markiewicz

Abstrakt

Museum inventories and inventorying of collections in light of the UNESCO legal framework Summary: This article presents the problem of inventories in museums and inventories of collections in light of the UNESCO normative legal framework in cultural conventions and soft law (UNESCO recommendations). The authors aim to present issues related to the implementation of the UNESCO 1970 Convention, UNESCO’s recommendations for museums, and the importance of the inventory of cultural property in the fight against illicit trafficking of movable objects. Given new challenges, including recent armed conflicts, the inventorying of cultural property is particularly important in this context. It also constitutes an essential element in the protection system at the national and international levels. UNESCO’s planned projects to provide further support for inventories, such as a practical guide on inventories and illicit trafficking of cultural property, are highly relevant and welcomed.

Keywords: UNESCO, inventories, collections, international obligations, standard-setting role


Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia inwentarzy w muzeach i inwentaryzacji kolekcji w świetle dorobku normatywnego UNESCO jako podmiotu wyznaczającego standardy zawarte w dokumentach wiążących i o charakterze soft law (zalecenia). Zaprezentowano kwestie związane z implementacją Konwencji UNESCO z 1970 r. dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, z rekomendacjami UNESCO dotyczącymi muzeów oraz ze znaczeniem ewidencjonowania dóbr kultury w walce z nielegalnym obrotem ruchomymi składnikami dziedzictwa kultury. Wobec nowych wyzwań, w tym ostatnich konfliktów zbrojnych, ewidencjonowanie dóbr kultury jest szczególnie ważne w walce z nielegalnym obrotem dobrami kultury i w systemie ochrony na poziomie krajowym i międzynarodowym. Istotne są planowane przez UNESCO nowe projekty dotyczące dalszego wspierania inwentaryzacji oraz praktycznego przewodnika na temat inwentarzy i nielegalnego handlu dobrami kultury.

Słowa kluczowe: UNESCO, inwentarze, kolekcja, zobowiązania międzynarodowe, wyznaczania standardów
References

1995 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects (Rome, 24 June 1995), https://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention/ [dostęp: 31.08.2022].

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, Polski Komitet ds. UNESCO, https://www.unesco.pl/662/[dostęp: 19.08.2022].

Avec le confinement, le Louvre voit la fréquentation de son site internet multipliée par dix, 3.04.2020, https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/louvre/avec-le-confinement-le-louvre-voit-la-frequentation-de-son-site-internet-multipliee-par-dix_3898219.html [dostęp: 18.08.2022].

Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, NID, https://nid.pl/en/centrum-ukraina/ [dostęp: 23.08.2022].

Draft Programme and budget for 2022-2025 (41 C/5) – UNESCO 2021, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756 [dostęp: 31.08.2022].

Drugi Protokół do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzony w Hadze dnia 26 marca 1999 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 248.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (wersja przekształcona), Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014.

How to fight illicit trafficking of cultural property, 31.05.22, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=CzTONpF0PZg [dostęp: 18.08.2022].

https://www.dublincore.org/ [dostęp: 19.08.2022].

http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/ [dostęp: 21.08.2022].

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/cultural-heritage/archeo_brochure_en.pdf [dostęp: 21.08.2022].

https://collectionstrust.org.uk/spectrum/primary-procedures/inventory/ [dostęp: 20.08.2022].

https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/objectid/ [dostęp: 23.08.2022].

https://www.canada.ca/en/heritage-information-network/services/collections-documentation-standards/chin-guide-museum-standards.html [dostęp: 18.08.2022].

https://www.dublincore.org/ [dostęp: 19.08.2022].

https://www.interpol.int/How-we-work/Databases/Stolen-Works-of-Art-Database [dostęp: 22.08.2022].

ICOM is Preparing an Emergency ICOM Red List of Cultural Heritage at Risk for Ukraine, International Council of Museums, 28 czerwca 2022, https://icom.museum/en/news/icom-is-preparing-an-emergency-icom-red-list-of-cultural-heritage-at-risk-for-ukraine/ [dostęp: 23.08.2022].

International Guidelines for Museum Object Information: The CIDOC Information Categories, International Committee for Documentation of the International Council of Museums, June 1995, https://cidoc.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/6/2018/12/guidelines1995.pdf [dostęp: 21.08.2022].

Jagielska-Burduk A., Pszczyński M., Stec P., Cultural Heritage Education in UNESCO Cultural Conventions, „Sustainability” 2021, nr 13, 3548, https://doi.org/10.3390/su13063548.

Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów, https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/poland.pdf [dostęp: 20.08.2022].

Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobieganiu nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzona w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r., Dz. U. z 1974 r. Nr 20, poz. 106.

Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r., Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212.

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji, Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190.

Medium-Term Strategy for 2022-2029 (41 C/4), UNESCO 2022, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378083?posInSet=4&queryId=f4082765-2f1f-4710-a706-047db14472d1-draft-data-297 [dostęp: 31.08.2022].

Museums around the world in the face of COVID-19, UNESCO report, May 2020, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373530 [dostęp: 22.08.2022].

Museums around the world in the face of COVID-19, UNESCO report, April 2021, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376729_eng [dostęp: 22.08.2022].

Muzeum XXI Wieku. W 100-lecie I zjazdu muzeów polskich w Poznaniuhttps://konferencja100.pl  [dostęp: 31.08.2022].

O’Keefe P., Commentary on the 1970 UNESCO Convention 2nd ed., Institute of Art and Law, Builth Wells 2007.

Operational Guidelines for the Implementation of the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (UNESCO, Paris, 1970), https://en.unesco.org/sites/default/files/operational_guidelines_en_final_final_1.pdf [dostęp: 18.08.2022].

Recommandation concernant les mesures a prendre pour interdire et empecher l’exportation, l’importation et le transfert de propriete illicites des biens culturels, w: Actes de la conférence générale. Resolutions, Treizième session UNESCO, Paris 1964, s. 155-157, http://orcp.hustoj.com/wp-content/uploads/2015/10/114581f.pdf [dostęp: 31.08.2022].

Report on the implementation of the UNESCO 2015. Recommendation on Museums & Collections: Recommendation concerning the Protection and Promotion of Museums and Collections, their Diversity and their Role in Society, UNESCO, 2019, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371549 [dostęp: 22.08.2022].

Saving Ukrainian Cultural Heritage Onlinehttps://www.sucho.org/ [dostęp:23.08.2022].

Seventh Session of the Subsidiary Committee of the Meeting of States Parties to the Convention concerning the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (UNESCO, Paris, 1970), UNESCO Headquarters, Room XI, 22 and 23 May 2019, Review of national reports submitted by the States Parties on the measures taken to implement the 1970 Convention, C70/19/7.SC/6, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377296 [dostęp: 18.08.2022].

Statement of principles of museum documentation, CIDOC Documentation Standards Working Group, 6 June 2012, Version 6.2, https://cidoc.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/principles6_2.pdf [dostęp: 20.08.2022].

Subsidiary Committee of the Meeting of States Parties to the UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (UNESCO, Paris, 1970), Ninth Session, Paris, UNESCO Headquarters, Room XI, 27 and 28 May 2021, C70/21/9.SC/3a. Rev2, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377228 [dostęp: 21.08.2022].

The Destruction of cultural heritage as a consequence of the Russian aggression against Ukraine – Security Council Arria Formula meeting, 15.07.2022 [plik wideo], https://bit.ly/NIDwONZ [dostęp: 27.08.2022].

UNESCO’s Cooperation with the European Union to Fight Illicit Trafficking of Cultural Propertyhttps://en.unesco.org/fighttrafficking/eu-cooperation [dostęp: 18.08.2022].

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 385.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840.

Zalasińska K., Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzona w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r., w: W. Kowalski, K. Piotrowska-Nosek, H. Schreiber, K. Zalasińska, Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury. Komentarz, red. K. Zalasińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.

Zalasińska K., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2020.

Zalecenia dotyczące ochrony i promowania muzeów i kolekcji, ich różnorodności oraz roli w społeczeństwie, Paryż, 20 listopada 2015 r., https://nimoz.pl/files/articles/194/zalecenia_UNESCO_w_sprawie__muzeow_PL_-_NIMOZ_(2).pdf [dostęp: 21.08.2022].

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.