Misja i cele czasopisma

„Santander Art and Culture Law Review” (SAACLR) to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO (UNESCO Chair on Cultural Property Law) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. SAACLR jest publikowane od 2015 r. jako półrocznik w ramach grantu indywidualnego programu Santander Universidades, prowadzonego przez Grupę Santander.

Misją SAACLR jest przyczynianie się do rozwoju krytycznych badań dotyczących roli teorii i praktyki prawa w odniesieniu do kultury, różnorodności kulturowej oraz dziedzictwa kultury. Celem czasopisma jest również propagowanie społecznego zaangażowania i świadomego zarządzania dziedzictwem kultury na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

W SAACLR prezentowane są wyniki najnowszych badań, analizy aktualnego orzecznictwa, praktyki administracyjnej oraz polityki kulturalnej, a także prognozy dotyczące rozwoju metod i form zarządzania dziedzictwem kultury w Polsce i na świecie. SAACLR informuje również o najnowszych wydarzeniach, konferencjach i seminariach, nowych inicjatywach społecznych i naukowych oraz inspirujących publikacjach. Każdy numer nieparzysty czasopisma jest wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty – w języku angielskim. Wprowadzenie sekcji – „Varia” ma za zadanie zapewnić interdyscyplinarność debaty prowadzonej na łamach czasopisma poprzez włączenie do grona autorów historyków sztuki, socjologów, filologów, antropologów i kulturoznawców. Sekcja „Debiuty” wpiera natomiast rozwój badań prowadzonych przez młodych naukowców. Redakcja SAACLR organizuje także konkursy skierowane do badaczy rozpoczynających karierę naukową i jest partnerem Seminarium Prawa OchronyZabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego w Lubostroniu, organizowanego corocznie od 2013 r.

SAACLR jest adresowany do naukowców, praktyków prawa, decydentów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze dziedzictwa kultury. Czasopismo jest również skierowane do studentów kształcących się w dyscyplinach wiedzy odnoszących się do organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej oraz ochrony dziedzictwa kultury.

Nasze czasopismo jest indeksowane w bazach ScopusCEJSH, CEEOL oraz ERIH PLUS.

Obok działalności wydawniczej Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO organizuje lub współorganizuje konferencje, panele eksperckie, wykłady gościnne i szkoły letnie. Naszym zadaniem jest popularyzacja wyników badań i wymiana myśli z udziałem naukowców z całego świata, w tym przedstawicieli 86 katedr UNESCO podejmujących zagadnienia z zakresu kultury. Działalność członków zespołu Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO obejmuje także udział w projektach związanych z partycypacyjnym modelem zarządzania dziedzictwem kultury i sektorem przemysłów kreatywnych (m.in. projekty Forget Heritage w ramach Interreg Central Europe, HEURIGHT14 w ramach JPI on Cultural Heritage and Global Change) oraz współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i agendami rządowymi odpowiedzialnymi za politykę kulturalną. Jesteśmy też partnerami projektu zainicjowanego przez Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT) – UNIDROIT Convention Academic Project (UCAP), zakładającego międzynarodową współpracę w zakresie badań nad prawnymi regulacjami zwrotu skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dóbr kultury.

Zarządzanie interdyscyplinarnym czasopismem prawniczym podejmującym zagadnienia związane z kulturą i dziedzictwem kultury stanowi jedno z kluczowych zadań zespołu Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO (UNESCO Chair on Cultural Property Law) w Opolu. Katedry UNESCO mają poprzez swoje działania – w ramach sieci UNESCO UNITWIN/Chairs Programme – przyczyniać się do realizacji celów Agendy Narodów Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. SAACLR jako inicjatywa naukowa, edukacyjna oraz wydawnicza wpisuje się w wiele celów Agendy 2030 odnoszących się do ochrony dziedzictwa kultury, wspierania różnorodności kulturowej, dialogu międzykulturowego oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze.

W szczególności, dotyczy to następujących celów:

11.4 – wzmocnienie wysiłków na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;

16.4 – znaczące zmniejszenie do 2030 r. nielegalnych przepływów finansowych i handlu bronią; wzmocnienie procesu odzyskiwania i zwracania skradzionego mienia oraz zwalczanie wszelkich form przestępczości zorganizowanej – w kontekście nielegalnego obrotu dobrami kultury i prania brudnych pieniędzy;

17.7 – zachęcanie do tworzenia i propagowanie efektywnego partnerstwa publicznego, publiczno-prywatnego i z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, budowanego na doświadczeniu i niezbędnych strategiach partnerstwa.