Santander Art and Culture Law Review

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski

Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.

Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej.

http://unescochair.blogspot.com/

 

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomocy przyznanej w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” 2022-2024.

ISSN 2391-7997
e-ISSN 2450-050X
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Bachlaw Foundation. Czasopismo afiliowane przy Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego

Czasopismo Open Access. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line. Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.