Remarks on the investigation of the oldest layer of Turkic loan-words in Hungarian

Marek Stachowski

Abstrakt

Those who are interested in the investigation of the oldest Turkic loan-words into Hungarian have known for a couple of years about the research on this topic conducted in Szeged. It has resulted in a two-volume edition which will certainly inspire many scholars from now onwards. In the present article a handful of remarks and suggestions is presented that were noted down while reading the “new Gombocz”.

Słowa kluczowe: etymology, Turkic, Hungarian, loan-words, Proto-Altaic
References
EWU = Benkő L. et al.: Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen, Budapest, vol. I: 1993, vol. II: 1994.
SEJP = Boryś W.: Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
TMEN = Doerfer G.: Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, Wiesbaden, vol. I–IV: 1963–1975.
Benkő L. → EWU.
Benzing J. 1944: Die angeblichen bolgartürkischen Lehnwörter im Ungarischen. – Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 98: 24–27.
Boryś W. → SEJP.
Doerfer G. → TMEN.
Helimski E. 1988: Vengerskij jazyk kak istočnik dlja praslavjanskoj rekonstrukcii i rekonstrukcii slavjanskogo jazyka Pannonii. – Tolstoj N. I. (ed.): Slavjanskoe jazykoznanie. X Meždunarodnyj s"ezd slavistov. Doklady sovetskoj delegacii, Moskva: 347–368.
–––– 1997: Dva šišá: Turkic šiš(ik) and Fennic hīsi in Russian. – Studia Etymologica Cracoviensia 2: 151–157.
–––– 2000: Komparativistika, uralistika. Lekcii i stat´ii, Moskva.
Li Y.-S. 1997: On the origin of baqa ‘frog, toad; tortoise’. – Central Asiatic Journal 41: 250–269.
Piwowarczyk D. R. 2014: The Proto-Indo-European root for ‘apple’ and the problem of comparative reconstruction. – Studia Etymologica Cracoviensia 19: 161–167.
Róna-Tas A. 1999: Chuvash and historical morphology. – Acta Orientalia Acad. Sc. Hung. 52: 1–15.
Ščerbak A. M. 1970: Sravnitel´naja fonetika tjurkskich jayzkov, Leningrad.
Stachowski K. 2005: Wampir na rozdrożach. Etymologia wyrazu upiór ~ wampir w językach słowiańskich. – Rocznik Slawistyczny 55: 73–92.
–––– 2008: Names of cereals in the Turkic languages, Kraków.
Stachowski M. 1998: Zwei alttürkische Konsonantenwechsel (š ~ s, š ~ l), die Runik und die Altaistik. – Laut J. P. / Ölmez M. (ed.): Bahşı Ögdisi [Festschrift K. Röhrborn], Freiburg – İstanbul: 391–399.
–––– 2003: On the problem of Oriental etymologies of Polish ogar and Hungarian agár ‘hound’. – SEC 8 (2003): 169–182.
–––– 2005: Uwagi o zapożyczeniach ałtajskich w języku prasłowiańskim i kwestie pokrewne. – Siemieniec-Gołaś E. / Pomorska M. (ed.): Turks and non-Turks.
Studies on the history of linguistic and cultural contacts [Festschrift S. Stachowski]: 437–454.
–––– 2009: Eugen Helimskis Materialien zur Erforschung der ältesten slawischungarischen Sprachkontakte. – Studia Etymologica Cracoviensia 14: 35–107.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.