Najnowsze studia polskojęzyczne nad prasą żydowską na ziemiach polskich. Przegląd badań

Jolanta Kruszniewska,

Anna Łagodzińska-Pietras

Abstrakt
References

„Izraelita 1866–1915. Wybór źródeł, oprac.  Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków 2015.

Kołodziejska Zuzanna, Izraelita” (1866–1915). Znaczenie kulturowe i literackie czasopisma, Kraków 2014.

Kopciowski Adam, Wos hert zich in der prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i jej największy dziennik „Lubliner Tugblat”, Lublin 2015.

Nalewajko-Kulikov Joanna, Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku), Warszawa  2016.

Prokop-Janiec Eugenia, Literatura polsko-żydowska: nowe perspektywy badawcze, [w:] Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, red. Eugenia Prokop-Janiec, Sławomir J. Żurek, Kraków 2011.

Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.), red. Joanna Nalewajko-Kulikov, Warszawa  2012.