Studia Judaica,Nr 1 (51), Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Zastępca redaktora naczelnego: Magdalena Ruta
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński
Rok wydania: 2023

Digitalizacja i druk czasopisma „Studia Judaica" Vol. 26 (2023) nr 1 (51) oraz proofreading zostały sfinansowane przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Muzeum Getta Warszawskiego i Fundację na rzecz Wrocławskiej Judaistyki.Projekt okładki: Paweł Lisek

Słowa kluczowe: spisy książek, akta notarialne, czytelnictwo, życie religijne Żydów, żydowscy tradycjonaliści, Chełm, wymowa aszkenazyjska, book registers, notarial documents, readership, Jewish religious life, Jewish traditionalism, Ashkenazi Hebrew, homiletyka żydowska, homiletyka chrześcijańska, Galicja, szkoły publiczne, młodzież, XIX wiek, edukacja religijna, kazania, Jewish homiletics, Christian homiletics, Galicia, public schools, youth, the nineteenth century, religious education, sermons, przekłady, literatura dziecięca, prasa dziecięca, odrodzenie języka hebrajskiego, Mark Twain, Agnes Giberne, Edmondo de Amicis, translation, children’s literature, children’s press, Hebrew revival, Żydówki rewolucjonistki, antysemityzm, powieść popularna, spiskowa teoria dziejów, revolutionary Jewish women, antisemitism, popular novel, conspiracy theory, Teatr Kamińskiego w Warszawie, teatr jidysz, Abraham Izaak Kamiński, Estera Rachela Kamińska, teatr rosyjski w Warszawie, teatr ukraiński w Warszawie, amerykańskie jidyszowe występy gościnne w Warszawie, Warszawa przed I wojną światową, Kamiński Theater in Warsaw, Yiddish theater, Avrom-Yitskhok Kamiński, Ester-Rokhl Kamińska, Russian theater in Warsaw, Ukrainian theater in Warsaw, American Yiddish guest performances in Warsaw, Warsaw before WWI, szechita, ochrona zwierząt, ubój zwierząt, ogłuszanie zwierząt, shehitah, animal protection, animal slaughter, animal stunning, Hebrew University, Zionism, Palestine, press, Uniwersytet Hebrajski, syjonizm, Palestyna, prasa, „Nowy Dziennik”, „Chwila”, „Nasz Przegląd”, „Kurier Warszawski”, Żydzi, dowcip rysunkowy, międzywojnie, prasa satyryczna, stereotypy, Jews, cartoons, interwar Poland, satirical journals, stereotypes, Wilno, Litwa, Polska, haskala, chasydyzm, oświecenie, Josef Rosensohn, Tadeusz Czacki, Szneur Zalman z Ladów, Vilnius (Vilna), Lithuania, Poland, Haskalah, Hasidism, Enlightenment, Shneur Zalman of Liady

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

Spisy książek z akt notarialnych jako źródło do badań życia religijnego Żydów chełmskich pierwszej ćwierci XIX wieku (edycja dwóch przykładów)

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

Chrześcijańskie ramy, żydowskie treści? Żydowskie kazania szkolne w Galicji

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

Cromwell in the Shtetl: Translations of Non-Jewish Literature in Early Hebrew Periodicals for Children

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

: „I rozpięła na szpilce jak motyla...”. Żydówki-rewolucjonistki w polskiej prozie antysemickiej w pierwszej połowie XX wieku

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

Teatr Kamińskiego w Warszawie – panorama pierwszych lat (1911–1914)

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

Ochrona zwierząt i antysemityzm w niemieckim czasopiśmiennictwie specjalistycznym w latach 1919–1939

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

Z wizytą w Erec Israel. Korespondencje czterech dziennikarzy z Polski z podróży do Palestyny wiosną 1925 roku

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

Wizerunek Żydów w dowcipach rysunkowych na łamach „Muchy” (1935–1939)

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

Josefa Rosensohna „Tractatus de Kabała”, czyli najstarszy oświeceniowy    traktat o chasydyzmie              

Studia Judaica, Nr 1 (51),

Recenzje