Studies in Polish Linguistics,Issue 1

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Rok wydania: 2011

Praca naukowa współfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2011-14

Słowa kluczowe: Polish language, lexicography, general dictionary of Polish, online dictionary , język polski, leksykografia, słownik ogólny języka polskiego, słownik internetowy , syntax, phraseology, idiomatic syntactic constructions, complex predicates (nominal, analytic, modal, phase-aspectual, periphrastic predicates), polycentric category, gradated category, verbalisers (Verbsynsemant = synsemantic // auxiliary verbs), nominal , składnia, frazeologia, idiomatyka składniowa, predykaty złożone (orzeczenia imienne, analityczne, modalne, fazowe, peryfrastyczne), kategoria policentryczna, kategoria gradacyjna, werbalizatory (Verbsynsemant = czasowniki synsemantyczne // pomocnicze), predykatory imienne (Nabstrpred), nominalizacja, voicing, phonological representation, phonetic interpretation, sandhi phonology, laryngeal realism, laryngeal relativism , dźwięczność, reprezentacja fonologiczna, interpretacja fonetyczna, fonologia międzywyrazowa, realizm laryngalny, relatywizm laryngalny, Kurpian phonology, vowels, Optimality Theory, Polish dialects, Polish phonology , fonologia kurpiowska, dialekty języka polskiego, fonologia polska, teoria optymalności, atrybucja autorska, stylometria, wskaźniki stylu, metody wielowymiarowe, metoda Delta, kontrolowany test atrybucyjny, affix order, constraints, derivation, diminutives, Polish, Bulgarian , kolejność afi ksów, ograniczenia, derywacja, deminutywa, język bułgarski, dative, genitive, anthropocentricity, beneficiens, experiencer, possessor, possessum, datiw, genetiw, antropocentryczność, patiens, Russian, dative reflexive constructions, the reflexive marker, agentivity, patientivity, volitionality, compositionality , język rosyjski, celownikowa konstrukcja zwrotna, wykładnik zwrotności, agentywność, pacjentywność, wolitywność, kompozycyjność, semantic and pragmatic motivation, Dative reflexive construction, motywacja semantyczna i pragmatyczna, refl eksywne konstrukcje celownikowe

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish History, presence, prospects

Studies in Polish Linguistics, Issue 1, s. 7-26
Data publikacji online: 15 października 2011

The problematics of describing periphrastic predication Between word and image

Studies in Polish Linguistics, Issue 1, s. 27-44
Data publikacji online: 15 października 2011

Laryngeal realism and laryngeal relativism: Two voicing systems in Polish?

Studies in Polish Linguistics, Issue 1, s. 45-80
Data publikacji online: 15 października 2011

The Vocalic System of Kurpian

Studies in Polish Linguistics, Issue 1, s. 81-98
Data publikacji online: 15 października 2011

Style-Markers in Authorship Attribution A Cross-Language Study of the Authorial Fingerprint

Studies in Polish Linguistics, Issue 1, s. 99-114
Data publikacji online: 15 października 2011

Suffix order in double and multiple diminutives: with data from Polish and Bulgarian

Studies in Polish Linguistics, Issue 1, s. 115-138
Data publikacji online: 15 października 2011

The Balkan Dative revisited

Studies in Polish Linguistics, Issue 1, s. 139-151
Data publikacji online: 15 października 2011

On Russian Dative Reflexive Constructions: Accidental or Compositional?

Studies in Polish Linguistics, Issue 1, s. 153-171
Data publikacji online: 15 października 2011

Remarks on compositionality (with reference to Gennadij Zeldovic’s article “On Russian Dative Reflexive Constructions: Accidental or Compositional”)

Studies in Polish Linguistics, Issue 1, s. 173-179
Data publikacji online: 15 października 2011

Wspomnienia

Professor Edmund Gussmann (27.01.1945 – 2.09.2010)

Studies in Polish Linguistics, Issue 1, s. 5-6
Data publikacji online: 15 października 2011