Remarks on compositionality (with reference to Gennadij Zeldovic’s article “On Russian Dative Reflexive Constructions: Accidental or Compositional”)

Igor M. Boguslavsky

Abstrakt

We address two methodological issues: 1) What is compositionality? We maintain the idea that if a linguistic unit is fully compositional, then in no place of the linguistic description do we need to refer to its existence. 2) How should the compositionality be demonstrated? We suggest that this demonstration should meet higher standards of logical rigor.

Uwagi o kompozycyjności (w związku z artykułem Genadija Zeldowicza „O rosyjskich refl eksywnych konstrukcjach celownikowych”) 

W artykule odnoszę się do dwu metodologicznych kwestii: 1) Czym jest kompozycyjność? Utrzymuję, że jeśli jednostka językowa jest w pełni kompozycyjna, nie ma wówczas potrzeby, aby  gdziekolwiek  w opisie języka wskazywać na jej istnienie; 2) W jaki sposób kompozycyjność winna się przejawiać? Sugeruję, że owo przejawianie się winno respektować ostrzejsze niż w dyskutowanym artykule wymagania zasad logiki.
Słowa kluczowe: compositionality, semantic and pragmatic motivation, Dative reflexive construction, Russian , kompozycyjność, motywacja semantyczna i pragmatyczna, refl eksywne konstrukcje celownikowe, język rosyjski