The Balkan Dative revisited

Zuzanna Topolińska,

Eleni Bužarovska

Abstrakt

The authors are interested in the semantic (= not formal) evolution of the dative case relationship. They carry their analysis in the framework of the anthropocentric case theory and argue that the referent of the dative NP (NPD) is the second (in the communicative hierarchy) human protagonist of the event (beneficiens and/or experiencer). Also the D ~ G opposition is analyzed on the semantic plane, with the referent of the NPG interpreted as the possessor in contexts when the possessor – possessum relation is realized at the level of a NP, and not at the sentential level. The syntactic, adverbal vs. adnominal position is understood as the basic, definitional difference between NPD and NPG at the formal plane.

O datiwie w językach Bałkanów raz jeszcze

Autorki są zainetersowane semantyczną (= nie formalną) ewolucją datywnego stosunku przypadkowego. Prowadzą swoją analizę w ramach antropocentrycznej teorii przypadka i dowodzą, że referentem datywnej grupy imiennej (NPD) jest drugi (w hierarchii komunikatywnej) człowiek – uczestnik zdarzenia, o którym mowa (benefi ciens, adresat...). Przedmiotem analizy jest również opozycja: G ~ D; referent NPG jest interpretowany jako possessor w kontekstach, kiedy relacja: possessor ~ possessum jest realizowana na poziomie grupy imiennej, a nie zdania. Pozycja syntaktyczna, adwerbalna vs. adnominalna, jest przedstawiona jako podstawowa, definicyjna różnica między NPD i NPG na płaszczyźnie formalnej.

Słowa kluczowe: dative, genitive, anthropocentricity, beneficiens, experiencer, possessor, possessum, datiw, genetiw, antropocentryczność, patiens
References

Atanasov Petar (1990): Le mégléno-roumain de nos jours. (= Balkan Archiv 7). — Hamburg: H. Buske.

Gogolewski Stanisław (1982): Kategoria przypadka w słowiańskich i romańskich językach ligi bałkańskiej. — Łódź: Acta Universitatis Lodziensis.

Gołąb Zbigniew (1984): The Arumanian Dialect of Kruševo in SR Macedonia SFR Yugoslavia. — Skopje: MANU.

Horrocks Geoffrey C. (1997): Greek: A history of the language and its speakers. — London–New York: Longmans.

Mindak Jolanta, Sawicka Irena (1993): Zarys gramatyki języka albańskiego. — Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Moszyński Leszek (2006): Wstęp do fi lologii słowiańskiej. — Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Newmark Leonard, Hubbard Philip, Prifti Peter (1982): Standard Albanian, A Reference Grammar for Students. — Stanford: Stanford University Press.

Renzi Lorenzo (con la collaborazione di Giampaolo Salvi) (1987): Nuova introduzione alla filologia romanza. — Bologna: Mulino.

Topolińska Zuzanna (1996): Anthropocentric Language Theory as Organizing Principle of the Slavic Case System. — Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 52, 57–72.

Tsigou Maria (1996): The Evolution of the Dative in Greek. — Cahiers de l‘Institut de linguistique de Louvain 22 (3–4/1–2), 211–215.

ИЛИЕВСКИ Петар Хр. (1988): Учеството на грчкиот и балканскиот латински во развојот на старословемнската деклинација. — [In:] Балканолошки лингвистички студии со посебен осврт кон историскиот развој на македонскиот јазик; Скопје: ИМЈ, 99–113.

МАРКОВИЌ Марјан (2007): Ароманскиот и македонскиот говор од охридско-струшкиот регион во балкански контекст. — Скопје: МАНУ.

МИТКОВСКА Лилјана (2005): Изразување на посесивност на ниво на именската синтагма во македонскиот и во англискиот јазик. — Докторска дисератција, Скопје: УКИМ.

ТОПОЛИЊСКА Зузана (1988): Дативниот однос и кирилометодиевското јазично наследство. — [In:] Кирило-методиевскиот (старословенскиот период и кирилометодиевската традиција во Македонија; Скопје: МАНУ, 53–59.

ТОПОЛИЊСКА Зузана (2008): Развитокот на граматичките категории. (= Македонски – Пол-ски. Граматичка конфронтација 7). — Скопје: МАНУ.

Electronic sources

Barðdal Jóhanna, Kulikov Leonid: Case in Decline, http://ling.uib.no/IECASTP/CaseInDecline.pdf.

Blake Barry: Features of Case,  http://www.latrobe.edu.au/linguistics/LaTrobePapersinLinguistics/Vol%2005/02Blake.pdf.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line