Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish History, presence, prospects

Piotr Żmigrodzki

Abstrakt
The paper presents a lexicographical project involving the development of the newest general dictionary of the Polish language: the Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish [Wielki słownik języka polskiego PAN]. The project is coordinated by the Institute of Polish Language at the Polish Academy of Sciences and carried out in collaboration with linguists and lexicographers from several other Polish academic centres. The paper offers a concise discussion of the genesis of the project and the range of information included in the dictionary under construction, as well as the organisation of work necessary in the case of an online dictionary gradually made available on the Internet as its development progresses. 
 

Wielki słownik języka polskiego PAN. Historia, stan aktualny, perspektywy

W artykule przedstawiono projekt leksykograficzny dotyczący opracowania najnowszego ogólnego słownika języka polskiego: Wielkiego słownika języka polskiego PAN. Projekt jest koordynowany przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, realizowany przy współpracy językoznawców i leksykografów z kilku innych polskich ośrodków akademickich. Artykuł przedstawia skrótowe omówienie początków projektu i zakres informacji, które znajdą się w przygotowywanym słowniku, jak również pewne aspekty organizacji pracy nad słownikiem elektronicznym oraz perspektywy pracy nad nim w przyszłości. 

Słowa kluczowe: Polish language, lexicography, general dictionary of Polish, online dictionary , język polski, leksykografia, słownik ogólny języka polskiego, słownik internetowy
References

LDOCE: Longman Dictionary of Contemporary English. Fourth Edition. — Harlow 2003: Pearson Ltd.

MSJP: Stanisław SKORUPKA, Halina AUDERSKA, Zofi a ŁEMPICKA (eds.): Mały słownik języka polskiego. — Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. New edition: Elżbieta SOBOL (ed.). — Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.

SJPD: Witold DOROSZEWSKI (ed.): Słownik języka polskiego PAN, vol. 1–11. — Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958–1969.

SJPDun: Bogusław DUNAJ (ed.): Słownik współczesnego języka polskiego. — Warszawa: Wilga, 1996. SJPSz: Mieczysław SZYMCZAK (ed.): Słownik języka polskiego PWN, vol. 1–3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1978–1981; Suplement, Mirosław BAŃKO, Maria KRAJEWSKA, Elżbieta SOBOL (eds.). — Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.

SW: Jan KARŁOWICZ, Adam KRYŃSKI, Władysław NIEDŹWIEDZKI (eds.): Słownik języka polskiego, vol. 1–8. — Warszawa 1900–1927; ebuw.uw.edu.pl.

USJP: Stanisław Dubisz (ed.): Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, vol. 1–4. Special edition, vol. 1–6. — Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. Electronic edition: 2004. Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish. History, presence, prospects

Batko-Tokarz Barbara (2008): Tematyczny podział słownictwa w Wielkim słowniku języka polskiego. — [In:] Żmigrodzki, Przybylska, 31–48.

Dunaj Bogusław, Przybylska Renata, Żmigrodzki Piotr (2006): Zarys koncepcji wielkiego słownika języka polskiego. — Polonica XXVI–XXVII, 5–16.

Gajda Stanisław, Markowski Andrzej, Porayski-Pomsta Józef, eds. (2005): Polska polityka komunikacyjno-językowa wobec wyzwań XXI wieku. — Warszawa: Elipsa.

Grochowski Maciej (1982): Zarys leksykologii i leksykografi i. Zagadnienia synchroniczne. — Toruń: Wydawnictwo UMK.

Lyons John (1968): Introduction to theoretical Linguistics. — Cambridge: Cambridge University Press.

Majdak Magdalena (2009): Słownik warszawski: koncepcja — realizacja — recepcja. — Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Saloni Zygmunt, Gruszczyński Włodzimierz, Woliński Marcin, Wołosz Robert (2007a): Słownik gramatyczny języka polskiego (CD-ROM). — Warszawa: Wiedza Powszechna.

Saloni Zygmunt, Gruszczyński Włodzimierz, Woliński Marcin, Wołosz Robert (2007b): Grammatical Dictionary of Polish. Presentation by Th e Authors. — Studies in Polish Linguistics 4, 5–26.

Żmigrodzki Piotr (2008a): Słowo — słownik — rzeczywistość. Z zagadnień leksykografi i i metaleksykografii. — Kraków: Lexis.

Żmigrodzki Piotr (2008b): Nowy Wielki słownik języka polskiego a problemy poprawności językowej. — [In:] Małgorzata Święcicka (ed.): Siła słów i ludzi; Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 88–100.

Żmigrodzki Piotr (2009a): Wprowadzenie do leksykografi i polskiej, 3th expanded edition. — Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Żmigrodzki Piotr (2009b): Najważniejsze zasady opisu semantycznego w Wielkim słowniku języka polskiego. — Linguistica Copernicana 1, 183–197.

Żmigrodzki Piotr, Bańko Mirosław, Dunaj Bogusław, Przybylska Renata (2007): Koncepcja wielkiego słownika języka polskiego — przybliżenie drugie. — [In:] Żmigrodzki, Przybylska, 9–21.

Żmigrodzki Piotr, Przybylska Renata, eds. (2007): Nowe studia leksykografi czne. — Kraków: Lexis.

Żmigrodzki Piotr, Przybylska Renata, eds. (2008): Nowe studia leksykografi czne 2. — Kraków: Lexis.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line